Jaarverslag 2016

In 2016 leidde de ‘eigen land eerst’ ideologie van Brexit en Trump tot een politieke aardverschuiving, die waarschijnlijk nog lang zal worden na gevoeld. Deze terugtred in internationale verantwoordelijkheid heeft direct tot gevolg dat de mensenrechten wereldwijd steeds verder onder druk komen te staan. Landen als China maken dankbaar gebruik van deze nadruk op ‘nationale soevereiniteit’ om de teugels nog strakker aan te trekken en iedere kritiek op hun mensenrechtenbeleid weg te wuiven als ‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’.

In Tibet zelf is het afgelopen jaar de onderdrukking dan ook alleen maar verder toegenomen. De Chinese regering ging systematisch door met het vernietigen van de Tibetaanse religie, cultuur en identiteit. Een schokkend voorbeeld hiervan is de vernietiging van het belangrijke boeddhistische instituut Larung Gar, die over de hele wereld verbijstering en afkeuring tot gevolg had. In haar pogingen het Tibetaans boeddhisme aan banden te leggen, werd in een periode van enkele maanden bijna de helft van de oor- spronkelijk meer dan 10.000 monniken en nonnen uitgezet. Zo krijgen de Chinese autoriteiten het voor elkaar dat de Tibetaanse taal, cultuur en religie op termijn dreigen uit te sterven. Kloosters staan onder streng toezicht en worden steeds vaker omgevormd tot toeristische attracties. NSICT heeft hiertegen uitgebreid actie gevoerd en dankzij NSICT’s lobby veroordeelde het Europees Parlement in een resolutie de verwoesting in Larung Gar.

Het machteloos toe moeten zien hoe hun cultuur en manier van leven wordt weggevaagd, drijft Tibeta- nen tot ultieme wanhoop en is een directe oorzaak voor de zelfverbrandingen en zelfmoord, met name door jonge mensen, die onverminderd doorgingen in 2016.

Met de nieuwe antiterreurwetgeving en door het geweldloze verzet te karakteriseren als terrorisme, legaliseren de Chinese autoriteiten in feite hun mensenrechtenschendingen in Tibet. In maart legde NSICT over dit thema een verklaring af tijdens de zitting van de VN Mensenrechtenraad in Genève en organiseerde in juni een internationale ronde tafel discussie in het Clingendael instituut. Aansluitend publiceerde NSICT een rapport met aanbevelingen.

In het kader van het Nederlandse EU-Voorzitterschap in 2016 organiseerde NSICT diverse activiteiten om aan te dringen Tibet op de EU agenda te plaatsen en een onderdeel te maken van de EU-China betrekkingen.

In haar campagnes en activiteiten zocht NSICT actief naar nieuwe wegen om de agressieve en tot ver buiten Tibet en China reikende Chinese propaganda en intimidatie het hoofd te bieden en ging NSICT de uitdaging aan om Tibet in het middelpunt van de belangstelling te houden en daarbij een spreekbuis te zijn voor de Tibetanen.

Naast de publicaties op haar website en Facebook, schreef NSICT meerdere rapporten en briefings voor regeringen, het Europese parlement en de VN. NSICT’s aanbevelingen over de mensenrechtenschendin- gen in Tibet zijn opgenomen in een Nederlands rapport over mensenrechten in China. Een van onze meest belangrijke activiteiten was het vergaren van informatie uit Tibet door ons team van Tibet specialisten en analisten uit Tibet, Nepal en India en het verspreiden van deze informatie aan politici, media, mensenrechtenorganisaties en het algemene publiek.

Daarnaast heeft NSICT gezorgd voor de publicatie van onder meer de biografieën en getuigenissen van voormalige politieke gevangenen, zoals bijvoorbeeld de Engelse vertaling van het levensverhaal van voormalige politieke gevangene Takna Jigme Sangpo, die meer dan 37 jaar in Chinese gevangenissen in Tibet zat opgesloten.

In al onze activiteiten spelen onze meer dan 30.000 donateurs een cruciale rol. Net als bij veel charita- tieve organisaties was het een uitdaging om nieuwe donateurs aan onze organisatie te binden. Gelukkig is NSICT geprivilegieerd door bijzonder loyale donateurs, die zorgen voor financiële middelen en de nodige continuïteit in ons werk. Ook speelt onze bijzonder betrokken achterban een cruciale rol bij onze campagnes en acties. En met succes.

Dankzij onze trouwe donateurs en supporters hebben we een sterke organisatie om verder te bouwen aan de gezamenlijke aspiraties van Tibetanen en onze donateurs voor vrijheid en mensenrechten in Tibet. Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van ons werk in 2016.

Het volledige jaarverslag van 2016 inclusief financieel overzicht kunt u hier: bekijken (2.5 MB) of downloaden</