8 July 2016

EU-China top - gemeenschappelijke brief van NGOs

Mr. Donald Tusk 
President van de Europese Raad
Brussel, 6 juli 2016
Geachte president Tusk,
Vooruitlopend op de 18de EU-China top in Beijing op 12 en 13 juli 2016, dringen de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH), International Campaign for Tibet (ICT), Human Rights in China (HRIC) en Amnesty International (AI) er bij u op aan om te zorgen dat mensenrechten in het middelpunt van de EU-China betrekkingen blijven.
Deze top vindt slechts enkele dagen na de een jaar geleden op 9 juli 2015 begonnen verregaande onderdrukking van mensenrechtenadvocaten in China plaats. In deze context is het van het grootste belang voor de EU om een beroep doen op de Chinese autoriteiten om de intimidatie, willekeurige detentie, marteling en andere vormen van mishandeling, en gevangenzetting van mensenrechten advocaten, die op vreedzame wijze hun werk uitoefenen, te stoppen. De top zou het belang van bescherming van de rechten van advocaten en de vrijheid van meningsuiting in het bevorderen van de rechtsstaat moeten markeren. In lijn met het EU strategisch kader voor mensenrechten en democratie, en het op 22 juni 2016 door Europese Commissie uitgebrachte voorstel voor elementen voor een nieuwe EU-strategie voor China, dient de EU bovendien openlijk en ondubbelzinnig het steeds repressievere klimaat en de verslechtering van de mensenrechtensituatie in China veroordelen en moet oproepen tot specifieke en concrete actie, zodat China de beginselen van de rechtsstaat en het internationale recht op mensenrechten respecteert.
De trend van de haar doel voorbij schietende nadruk op beveiliging in China’s wetten en het beleid is een bron van ernstige zorg, zoals blijkt uit de onlangs aangenomen Nationale Veiligheidswet, de Antiterreurwet, en het ontwerp voor Cyber Beveiligingswet[1], die vreedzame meningsuiting bestraft, als deze wordt opgevat als kritiek op de staat door het opblazen van iedere kritiek of afwijkende mening als bedreigingen voor de nationale veiligheid. Deze veiligheidswetten zullen ernstige gevolgen hebben voor de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vreedzame vergadering en religie in China, die nu al onder de bestaande wetgeving en beleid ernstig worden beknot. Bijvoorbeeld, de vaag geformuleerde nieuwe wet inzake terrorismebestrijding koppelt ‘terrorisme’ aan een onduidelijk met religie verbonden “extremisme”, waardoor de strafrechtelijke vervolging van Oeigoerse moslims en Tibetaanse boeddhisten voor vrijwel elke uiting van religieuze en culturele overtuigingen wordt mogelijk maakt, in flagrante strijd met de internationale wetgeving voor mensenrechten.[2]
Naast deze aan beveiliging gerelateerde wetten, behandelt de nieuwe wet op Management van Buitenlandse NGO (FNGO Law, ingang van 1 januari 2017) buitenlandse NGO’s, op gelijke wijze als onafhankelijke nationale maatschappelijke organisaties, als potentiële bedreigingen van de veiligheid van het regime. Door het plaatsen van de uitvoering en het toezicht op de nieuwe wet onder het mandaat van de autoriteiten voor openbare veiligheid en door hen uitgebreide onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden toe te kennen, dreigt de FNGO wet de in het maatschappelijk middenveld actief zijnde buitenlandse groepen, met inbegrip van hen, die belangrijk werk doen bij de bevordering van mensenrechten en zorgen dat verantwoording wordt afgelegd over het overheidsbeleid, tot willekeurig doelwit van veiligheidsambtenaren zonder garanties voor een eerlijk proces. Onder deze wet krijgen openbare veiligheidsambtenaren de bevoegdheid om vertegenwoordigers van de overzeese organisaties willekeurig op te roepen, activiteiten, die een “bedreiging voor de nationale veiligheid” geacht worden te beëindigen, en toegang tot financiering vanuit het buitenland te beperken, waardoor nog meer extreme controles en toezicht aan een reeds zeer restrictieve maatschappelijke ruimte in China worden toegevoegd.[3]
De EU heeft bij verschillende gelegenheden haar verontrusting geuit over de concrete gevolgen en implicaties van deze nieuwe en vergaande wetgeving voor de mensenrechten, bijvoorbeeld door de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, bij zijn tweede officiële bezoek aan China in november 2015[4], in de resolutie van het Europees Parlement over de betrekkingen EU-China van 16 december 2015[5], en meest recentelijk in de Raad voor de Mensenrechten op 22 juni 2016[6] en in de gezamenlijke mededeling van de HRVP en de Commissie “Elementen voor een nieuwe EU-strategie voor China”[7]. Het is belangrijk dat ter gelegenheid van de komende EU-China-top, de EU deze zorgen naar voren brengt en een samenhangend en eensgezind standpunt inneemt over de noodzaak van intrekking of wijziging van wetten, die fundamentele vrijheden beperken of die niet voldoen aan de internationale normen inzake mensenrechten.
Het is het absoluut noodzakelijk, dat de EU op het hoogste niveau de Chinese autoriteiten betrekt bij de discussie over de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, en er bij China op aandringt om de vrije stroom van informatie te respecteren, te zorgen voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en alle vormen van vreedzame meningsuiting, vergadering en vereniging te respecteren. In lijn met het streven van de EU om de mensenrechten in het middelpunt te plaatsen van haar betrekkingen met alle derde landen, met inbegrip van haar strategische partners, dringen onze organisaties er bij u op aan om de Chinese autoriteiten op te roepen om:
  • te stoppen met de onderdrukking en vervolging van mensenrechtenactivisten, en in het bijzonder om de nog resterende advocaten en activisten, die zijn gearresteerd in verband met het hardhandig optreden van 9 juli 2015, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. In dit verband moet de EU de individuele hiervoor symbool staande gevallen ter sprake brengen, waaronder die van Su Changlan, Gao Yu, Xie Wenfei, Wang Mo, Zeng Feiyang, Meng Han, Tang Zhishun, Xing Qingxian, Wang Yu, Bao Longjun, Jiang Yefei, Dong Guangping, Ilham Tohti, Druklo, Dolma Tso, Tashi Wangchuk, Choephel Dawa, Liu Ping, Liu Xiaobo / Liu Xia, Yan Tong Yan, Guo Feixiong en Abdukiram Abduveli;
  • ofwel de onlangs goedgekeurde Nationale Veiligheidswet, de Antiteurwet, de FNGO Wet en het Cyber Beveiliging Wetsontwerp, in te trekken of op zijn minst deze te herzien en de datum van invoering uit te stellen, zodat de tijd wordt genomen om deze de wetten te herzien, en ervoor zorgen dat de uitvoeringsverordeningen en begeleiding van deze wetten in overeenstemming zijn met de internationale normen inzake mensenrechten;
  • stoppen met de strafrechtelijke vervolging en de vervolging van individuen en groepen, waaronder Tibetanen, Oeigoeren, Mongolen en andere etnische minderheden, voor het uitoefenen van hun rechten de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en overtuiging;
  • zich strikt aan het ‘niet terugzending principe’ te houden en te stoppen met geweld overbrengen, hetzij direct of indirect, van welke individuen ook naar een land of jurisdictie waar ze zijn reëel risico lopen van vervolging, foltering of andere vormen van mishandeling, de dood of andere ernstige schendingen van de mensenrechten of misbruiken en te stoppen met het onder druk zetten van andere landen, zoals Thailand, Maleisië en Cambodja, om mensen gedwongen terug te sturen naar China in strijd met het internationaal recht.
Wij danken u voor uw aandacht en betrokkenheid met de punten van zorg omtrent de bovengenoemde de mensenrechten en staan ??klaar om u alle verdere informatie te verschaffen, die u nodig mocht hebben.
met vriendelijke groet,
Gaelle Dusepulchre 
Permanente vertegenwoordiger bij de EU, FIDH
Vincent Metten 
EU Policy Director ICT
Sharon Hom 
Executive Director HRIC
Iverna McGowan 
EU Advocacy Director & Hoofd van de Europese Instituties Office Amnesty International

Cc: Mr. Jean-Claude Juncker, President of the European Commission Ms. Federica Mogherini, High Representative on Foreign Policy and Vice President of the Commission (HR/VP) Mr. Igor Driesmans, Member of Cabinet, HR/VP Ms. Alina Butuliga, Member of Cabinet of the President of the European Council Mr. Ellis Mathews, Head of China Division, European External Action Service (EEAS) Ms. Joelle Hivonnet, Senior Policy Officer, China, EEAS Ms. Friederike Tschampa, Policy Officer, Human Rights and Multilateral Diplomacy, EEAS Mr. Stavros Lambrinidis, EU Special Representative for Human Rights Ms. Caroline Stein, Political advisor to the EU Special Representative for Human Rights Mr. Jo Leinen, Member of European Parliament, Chair of Delegation for Relations with the People’s Republic of China Council Working Groups on Asia (COASI) and Human Rights (COHOM)


[1] China: Indiening bij de Commissie voor Wetgevende Zaken van de Permanent NPC Comité met betrekking tot het ontwerp van “Cyber ??Security Law”, Amnesty International, 5 augustus 2015. https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/2206/2015/en/
[2] China’s first counter-terror law and its implications for Tibet, ICT, 7 January 2016. http://www.savetibet.org/chinas-first-counter-terror-law-and-its-implications-for-tibet/
[3] China: Nieuwe wet escaleert onderdrukking van groepen, Human Rights Watch, 28 april 2016. https://www.hrw.org/news/2016/04/28/china-new-law-escalates-repression-groups ; China: Indiening bij Wetgevende Zaken Commissie van de Permanent NPC Comité van het tweede wetsontwerp van buitenlandse niet-gouvernementele organisaties management wet, Amnesty International, 2 juni 2015. https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/1776/2015/en/
[4] EU Special Representative for Human Rights bezoekt China, EEAS, 16 November 2015. http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151116_03_en.htm
[5] European Parliament resolution of 16 December 2015 on EU-China relations (2015/2003(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20151216+ITEMS+DOC+XML+V0//EN
[6] Verklaring van Zijne Excellentie de heer Roderick van Schreven, Ambassadeur, Permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederland namens de Europese Unie 23 e vergadering van de 32 e zitting van de Raad voor de Mensenrechten, 22 juni 2016.
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer