27 August 2011

de Klimaatcrisis in Tibet

18 december 2009

Parlementariërs dringen aan op internationale maatregelen inzake de klimaatcrisis in Tibet

Persbericht, International Parliamentary Network on Tibet
14 december 2009.
Vijfendertig parlementsleden uit zestien verschillende landen hebben er in een brief aan de voorzitter van de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen op aangedrongen dat de onderhandelaars rekening zullen houden met het effect dat de klimaatverandering in Tibet op de rest van de wereld heeft.

Tibet, de grootste en hoogst gelegen hoogvlakte ter wereld, is de ‘derde pool’ op aarde, omdat het land na de Noord- en de Zuidpool de grootste gletsjers heeft. De Tibetaanse hoogvlakte warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld, en de inmiddels smeltende gletsjers kunnen desastreuze gevolgen hebben. Geen ander gebied ter wereld heeft zulke grote watervoorraden, die van levensbelang zijn voor een groot deel van het continent en de miljoenen mensen die stroomafwaarts wonen.

De parlementsleden benadrukken in hun brief dat wetenschappers hebben aangetoond dat het Chinese beleid van snelle verstedelijking, de aanleg van infrastructurele projecten en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen bijdraagt aan de versnelde opwarming van de aarde, en de daarmee gepaard gaande verwoesting van het milieu. Het beleid van de Chinese overheid is erop gericht om nomaden te dwingen hun reizende bestaan op te geven en ze van de graslanden te verdrijven. Dit beleid staat haaks op recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de rondtrekkende kuddes cruciaal zijn voor het behoud van de graslanden, en dat begrazing de negatieve effecten van opwarming juist kan tegengaan. Dit betekent dat de Tibetanen het rentmeesterschap over hun land is afgenomen in een tijd van ecologische crisis.

Matteo Mecacci, voorzitter van de Tibet Intergroup van het Italiaanse parlement, zei vandaag: ‘De ecologische achteruitgang van de Tibetaanse hoogvlakte, en de schade die de klimaatverandering daar aanricht, is een kwestie die specifiek aan de orde moet komen tijdens de top in Kopenhagen. Het beleid dat China voert ten aanzien van Tibet ondermijnt niet alleen de bestaansmiddelen van Tibetaanse nomaden en andere belanghebbenden, maar belemmert ook het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Daarvan zijn niet alleen de Tibetanen afhankelijk, maar ook honderden miljoenen andere mensen in Azië en daarbuiten. Daarom dringen we er bij de onderhandelaars in Kopenhagen op aan dat de klimaatverandering in Tibet op de agenda komt.

Contactpersonen voor de pers:

Matteo Mecacci, voorzitter van de Tibet Intergroup van het Italiaanse parlement, tel: + 393479682837

Kate Saunders, International Campaign for Tibet, tel: + 44 7947 138612


OPEN BRIEF aan de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen, inzake de rol van Tibet bij het oplossen van klimaatproblemen


Geachte deelnemers aan de Conferentie,

Wij richten ons tot u, om erop aan te dringen dat tijdens de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen serieus aandacht wordt besteed aan Tibet, de ‘derde pool’. Want Tibet beschikt na de Noord- en de Zuidpool over de grootste voorraden in gletsjers opgeslagen water. Wij zijn van mening dat bij multinationaal klimaatbeleid, gericht op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, ook de klimaatproblemen in Tibet in acht moeten worden genomen. Directe betrokkenheid van de Tibetanen zelf, in het bijzonder de nomaden, moet daarbij het uitgangspunt zijn. Het gaat hier om een internationaal probleem van onschatbaar belang.

Op 18 en 19 november kwamen parlementariërs uit dertig Landen in Rome bijeen voor de Vijfde Internationale Parlementaire Conferentie over Tibet. Klimaatverandering stond er hoog op de agenda. Tijdens de Conferentie werd een Verklaring [1] aangenomen, met daarin de volgende conclusies:

‘Er is sprake van ecologische achteruitgang van de Tibetaanse hoogvlakte, de zogenaamde derde pool, als gevolg van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Andere oorzaken zijn het slechte beheer van natuurlijke hulpbronnen door China, dat publieke en commerciële belangen laat prevaleren, en de gedwongen verhuizing van Tibetaanse nomaden naar vaste gemeenschappen, waardoor ze hun traditionele bestaansmiddelen en het rentmeesterschap over de Tibetaanse graslanden kwijtraken;

De maatregelen waarmee China de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau aanpakt, treffen miljarden mensen in Azië. De betrokkenheid en ervaring van de Tibetanen is onmisbaar bij de succesvolle implementatie van klimaatbeleid.’

De parlementariërs deden in de Verklaring ook een oproep aan:

‘Alle regeringen, om te werken aan multinationale mechanismen om ervoor te zorgen dat de klimaatproblemen in Tibet gezamenlijk ter hand worden genomen, met directe betrokkenheid van de Tibetanen. De leden van deze conferentie zullen hiertoe een open brief opstellen en publiceren, waarin zij, voorafgaand aan de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen, het belang van Tibet als de derde pool onderstrepen.’

Volgens Chinese meteorologen stijgen de temperaturen op de Tibetaanse hoogvlakte tweemaal zo snel als in de rest van de wereld, en Tibet vormt een steeds belangrijkere barometer voor klimaatverandering in de hele wereld. De gletsjers smelten, donkere rots- en bodemlagen komen bloot te liggen, waardoor de absorptie van zonnestralen toeneemt. Door de daaruit voortvloeiende veranderingen in het moessonsysteem drogen veel gebieden op de Tibetaanse hoogvlakte uit, met woestijnvorming als gevolg.
Volgens wetenschappers draagt het Chinese landbeleid bij aan een versnelde opwarming van de aarde, en de daarmee gepaard gaande verwoesting van het milieu, zoals de aantasting van de graslanden op het kwetsbare, hooggelegen plateau. Dit landbeleid omvat infrastructurele projecten, grootschalige verstedelijking ondanks een overheersend agrarische bevolking, en de gedwongen verhuizing van nomaden naar een vaste woonplaats. Daardoor dreigt een van de laatste voorbeelden van deze duurzame traditionele levensstijl te verdwijnen. De Tibetanen zijn beroofd van het rentmeesterschap over hun land in een tijd van ecologische crisis.

In Tibet ontspringen verschillende van ’s werelds grootste rivieren, en het land speelt een belangrijke rol in het Aziatische moessonsysteem. Miljoenen mensen zullen door de gevolgen van de opwarming worden getroffen, zowel stroomafwaarts als op de hoogvlakte zelf. Op de lange termijn zal er door het verdwijnen van de gletsjers een ernstig tekort aan water ontstaan. Het lot van de Tibetaanse gletsjers en graslanden gaat miljoenen mensen in Azië aan.

Tibet is een niet te negeren factor bij het oplossen van het klimaatprobleem, en de Tibetanen moeten een doorslaggevende rol krijgen bij de implementatie van de oplossingen. Naast het leveren van rivierwater en moessonregens aan een groot deel van Azië kunnen de Tibetaanse graslanden, mits goed hersteld, als opslagplaats voor CO2 dienen. Daarom dringen we er bij de onderhandelaars op de conferentie op aan dat zij zullen nadenken over initiatieven en beleidsmaatregelen waarin de volgende punten in acht worden genomen:

1. Een onafhankelijke, wetenschappelijke beoordeling van de veranderingen in de ecosystemen, watervoorraden en het landbeleid op de Tibetaanse hoogvlakte. Voor een grondige studie, analyse en interpretatie van de conditie waarin de hoogvlakte verkeert, is de betrokkenheid van wetenschappers en relevante belanghebbenden uit Tibet, en uit die landen die van Tibets watervoorraden afhankelijk zijn, noodzakelijk. Want dan wordt de weg vrijgemaakt voor een rechtvaardige en duurzame benadering van klimaatverandering in de regio, en kan er gewerkt worden aan wetenschappelijk gefundeerd herstel van de ecosystemen en het beheer van de graslanden en bossen op de hoogvlakte.

2. Gelijkwaardige participatie van de Tibetanen, met name de Tibetaanse nomaden, bij het besluitvormingsproces en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen op het plateau. De Tibetaanse nomaden zijn al duizenden jaren rentmeesters over hun vlakten. Hun ervaring is onmisbaar, want die helpt ons inzicht te krijgen in de veranderingen in het ecosysteem, maar helpt ons ook de dreigende aantasting van de graslanden aan te pakken. Helaas wordt deze essentiële menselijke factor genegeerd door de overheid, die de nomaden gedwongen op een vaste plek laat wonen en hen van de graslanden verdrijft, in een misleidende poging om woestijnvorming tegen te gaan. Dit beleid staat haaks op recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat rondtrekkende kuddes cruciaal zijn voor de gezondheid van de graslanden, en dat begrazing de negatieve opwarmingseffecten juist kan compenseren. Er is toenemende consensus onder Chinese, Tibetaanse en westerse wetenschappers dat kennis van het traditionele ecosysteem van rondtrekkende herders een onmisbaar onderdeel vormt van welke oplossing dan ook.

3. Moedig grensoverschrijdende samenwerking aan bij het beheer van de watervoorraden op de Tibetaanse hoogvlakte en de besluitvorming daaromtrent, en betrek daarbij ook alle regionale en lokale belanghebbenden. Een dergelijke multinationale samenwerking zal tot effectiever beleid leiden en rechtvaardige klimaatstrategieën bevorderen. Het risico van conflicten over de watervoorraden wordt daarmee verkleind.

We hebben China nodig voor de succesvolle implementatie van klimaatoplossingen, maar China kan daarbij niet zonder de hulp van Tibet. Wij dringen er bij de onderhandelaars op aan dat de Tibetanen, en dan vooral de nomaden, betrokken worden bij het ontwikkelen van strategieën voor de aanpak van klimaatproblemen. We hebben de Tibetanen nodig om inzicht te krijgen in alle veranderingen op de Tibetaanse hoogvlakte en om daar adequaat op te kunnen reageren. Daarbij gaat het om water, bossen en de hulpbronnen en ecosystemen van de graslanden, die van levensbelang zijn voor de miljoenen mensen die stroomafwaarts wonen, en essentieel voor de stabiliteit en de veiligheid in Azië.

Namens het International Parliamentary Network on Tibet:

Matteo Mecacci, parlementslid en voorzitter van de Tibet Intergroup, Italië
Consiglio Di Nino, vicevoorzitter van Parliamentary Friends of Tibet, Canadese Senaat
Birgitta Jonsdottir, parlementslid en voorzitter van de Parliamentary Intergroup on Tibet, IJsland
Peter Slipper, parlementslid, All-Party Parliamentary Group for Tibet, Australische Huis van Afgevaardigden
Sanjoy Takem, parlementslid en voorzitter van de Parliamentary Intergroup on Tibet, India
Thomas Mann, Europarlementariër en voorzitter van de Tibet Intergroup, Europees Parlement                                                       
Penpa Tsering, parlementslid en voorzitter van het Tibetaanse Parlement in Ballingschap, India
Dolma Gyari, parlementslid en vicevoorzitter van het Tibetaanse Parlement in Ballingschap, India
Lionnel Luca, parlementslid en voorzitter van de Study Group on Tibet, Franse Assemblée Nationale

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer