Zet Tibet terug op de kaart

ZET DE TWEEDE KAMER AAN HET WERK!

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan ICT’s oproep. We hebben inmiddels 10.000 petities ingediend bij de Tweede Kamer en Kamerleden zijn hard aan het werk! Nu is de regering aan zet om het Chinabeleid aan te passen. Zet Tibet terug op de kaart!

 • Lees hier de petitietekst

  BRIEF AAN KAMERLEDEN

  Met deze brief wil ik u mijn grote zorg kenbaar maken over de verontrustende mensenrechtensituatie in Tibet en het feit dat Tibet in Nederland van de politieke agenda is gevallen.

  Sinds de bezetting van Tibet zestig jaar geleden voert China in Tibet een beleid gericht op assimilatie en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van de Tibetanen. Het Chinees is ingesteld als de officiële voertaal, het Tibetaans wordt niet meer onderwezen. Miljoenen Chinezen zijn verhuisd naar Tibet, aangemoedigd door China. De Tibetanen vormen een minderheid in hun eigen land, worden gediscrimineerd en staan sociaal-economisch op grote achterstand bij de Han-Chinezen. Megadammen, mijnbouw en lozingen hebben desastreuze gevolgen voor Tibets fragiele ecosysteem, de biodiversiteit en klimaatverandering in Tibet en voor landen stroomafwaarts in Azië. Tibetaanse nomaden worden van hun land naar betonnen kampementen verjaagd. Het is niet langer mogelijk weg te kijken van de vernietiging van de Tibetaanse cultuur en identiteit door China.

  U, als volksvertegenwoordiger, hebt de verantwoordelijkheid uw stem te laten horen en de Nederlandse regering ter verantwoording te roepen. Ik wil u dringend verzoeken minister Blok van Buitenlandse Zaken op te roepen:

  1. een oplossing voor de Tibetkwestie centraal te stellen in de bilaterale relatie met China;

  2. bij China aan te dringen op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama om tot een vreedzame oplossing voor de Tibetkwestie te komen;

  3. China op te roepen de fundamentele rechten van Tibetanen te respecteren, met name vrijheid van cultuur, taal en religie en zeggenschap over de economische ontwikkeling van Tibet;

  4. bij China aan te dringen op vrije toegang tot Tibet voor diplomaten, journalisten, burgers en functionarissen van de Verenigde Naties, waaronder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en Speciale Rapporteurs;

  5. financiële middelen vrij te maken voor projecten die het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse taal en cultuur in Tibet stimuleren en economische ontwikkeling bevorderen. Ik reken op uw steun voor het Tibetaanse volk.

Share this

 

Wat we tot nu toe hebben bereikt:

 • Kamerbrief Minister Blok 11 november

Op 11 november, voorafgaande aan de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, heeft Minister Blok een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij zijn mensenrechtenbeleid ten aanzien van China toelicht. Minister Blok schrijft dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de mensenrechtensituatie in Xinjiang en Tibet.

In een alinea die speciaal aan Tibet gewijd is schrijft de Minister:

“Ook in Tibet is sprake van verhoogde politiepresentie en surveillance, met name in stedelijke gebieden en in en rondom tempels. Het kabinet maakt zich zorgen over inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen. Ook moedigt het kabinet China aan om in dialoog te blijven met vertegenwoordigers van de Tibetaanse gemeenschap binnen en buiten China. Andere zorgelijke ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de gedeeltelijke sloop van het Tibetaanse kloostercomplex Larung Gar en het feit dat de Tibetaanse taal in het verplichte onderwijs steeds meer plaats moet maken voor het Mandarijn. Het kabinet constateert dat het Chinese beleid in Tibet in zijn geheel gezien een sterk beperkende werking heeft op de religieuze en culturele vrijheden in Tibet, alsook op de privacy van met name Tibetaanse boeddhisten.” Voor de volledige tekst van de Kamerbrief, zie https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/stef-blok/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-inzake-mensenrechten-china

 • Brede steun van Kamerleden tijdens het China notitie debat op 30 september

Voorafgaande aan het China notitie debat kwamen Kamerleden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Helvert (CDA) hun steun betuigen aan de Tibetanen, Oeigoeren en Chinese mensenrechtenactivisten die een demonstratie hielden op Het Plein. Tijdens het debat met Minister Blok van Buitenlandse Zaken en Minister Kaag van International Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelden 8 Kamerleden vragen over waarom Tibet niet werd genoemd in de China strategie. Ook vroegen zij aandacht voor de voortdurende annexatie van Tibet, het gebrek aan religieuze vrijheid en bewegingsvrijheid, de vernietiging van Tibet’s cultuur, extreme surveillance maatregelen, de controle en repressie van Tibetanen, de noodzaak Tibetaanse nomaden te betrekken bij klimaat adaptatie maatregelen en de verslechterende mensenrechten situatie in het algemeen.  

Op 8 oktober werden een aantal moties aangenomen van belang voor Tibet. Met een meerderheid van 115 stemmen werd de Minister gevraagd het mensenrechtenhoofdstuk van de China notitie te herschrijven.

 • Samen met alle ICT donateurs en steunbetuigers hebben we al bijna 10.000 petities kunnen overhandigen aan de Tweede Kamer

Op 24 september heeft ICT bijna 10.000 petities aangeboden aan de vaste commissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

 

 

 

 

 • Tsering Jampa, directeur van ICT, mocht op 9 september de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken toespreken 

Op 9 september sprak Tsering Jampa, algemeen directeur van ICT, de vaste commissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe tijdens een hoorzitting over de China nota van de Nederlandse regering.

Tsering zei onder andere “China probeert de Tibetanen het zwijgen op te leggen. Tibet uit te wissen; mij als Tibetaan uit te wissen. Maar ook de Nederlandse regering wist Tibet uit haar China beleid. In de China notitie van de regering wordt Tibet niet 1 keer genoemd.”

Kijk hier de hoorzitting terug
Share this
Share this