25 april 2020

Officiële verklaring van het Tashi Lhunpo klooster op de 31e verjaardag van de 11e Panchen Lama

Ter gelegenheid van de 31e verjaardag van de  Panchen Lama, stuurt Zeekgyab Rinpoche een speciaal bericht.

Bekijk deze speciale videoboodschap van de abt van Tashi Lhunpo aan ICT-supporters

(ondertiteling vooralsnog alleen in het Engels, wij zullen spoedig Nederlandse ondertiteling toevoegen):

 

Officiële verklaring van het Tashi Lhunpo klooster op de 31e verjaardag van Zijne Heiligheid de 11e Panchen Lama.

(vertaald naar  het nederlands)

Panchen Lama op 6-jarige leeftijd
Panchen Lama op 6-jarige leeftijd

Vandaag, 25 april 2020, markeert de 31e verjaardag van Zijne Heiligheid de 11e Panchen Lama Jetsun Tenzin Gedun Yeshi Thrinley Phuntsok Palsangpo, een spirituele leraar voor alle bewuste wezens. Op deze zalige dag bieden wij, de monniken en toegewijden van het Tashi Lhunpo-klooster, zowel binnen als buiten Tibet, onze diepste respect en oprechte TASHI DELEK (bedankt) aan iedereen.

Sinds 1996, elk jaar op 25 april, vieren de abt, geïncarneerde lama’s en de monniken van het Tashi Lhunpo-klooster de geboortedag van de 11e Panchen Lama op een passende manier. Maar dit jaar, als gevolg van de coronapandemie die de wereld treft, wat resulteert in afsluitingen en sociale afstand, hebben we geen andere keuze dan dit jaar de verjaardag van de Panchen Lama online te vieren. Via dit medium wensen we daarom alle toegewijden deze bijzondere verjaardag met geluk te vieren, en mogen we allemaal op een dag gezegend worden met zijn heilige aanwezigheid in ons midden!

Onnodig te zeggen dat de opeenvolgende troonhouders van de Panchen Lama-lijn enorm hebben bijgedragen aan de grote spirituele traditie van Tibet en aan het welzijn van alle bewuste wezens. In de Tibetaanse geschiedenis is de unieke relatie tussen de Dalai Lama en de Panchen Lama bekend. Het populaire gezegde was:

Als de zon en de maan aan de hemel, zo zijn de Dalai Lama en de Panchen Lama op aarde!

Deze twee grote spirituele figuren zijn het menselijke rijk binnengegaan als leraar-discipel-relatie in de geschiedenis van Tibet, en erkenden elkaars reïncarnatie door de zuiverheid van hun wijsheid door de eeuwen heen.

De 10e Panchen Lama heeft een speciale plaats in de recente tragische geschiedenis van Tibet. Van jongs af aan was hij een standvastig voorstander van het Tibetaans boeddhisme en de cultuur. Hij werkte onvermoeibaar om de rijke Tibetaanse taaltraditie op verschillende manieren te behouden, waaronder het starten van nieuwe scholen. Hij heeft ook enorm bijgedragen aan de gezondheid en het welzijn van het Tibetaanse volk. Hij creëerde bewustzijn in de wetenschap en politiek onder de mensen en vocht voor hun rechten op zelfbestuur. Kortom, hij wijdde zijn hele leven aan de zaak van het Tibetaanse volk tot aan zijn vroegtijdige ondergang in 1989.

Met het oog op de dringende smeekbeden en gebeden van het Tashi Lhunpo-klooster, zowel binnen als buiten Tibet, vond de Dalai Lama, volgens de unieke traditie om elkaars reïncarnatie te herkennen, Gedun Choekyi Nyima uit Nagchu, de provincie Lhari, Tibet, het meest veelbelovende kind. Daarom kondigde de Dalai Lama, na zorgvuldig overleg met tekens en profetieën, Gedun Choekyi Nyima eerder aan als reïncarnatie van de 10e Panchen Lama in 1995.

Maar tot onze grote schrik verdween de erkende Panchen Lama op de derde dag van de aankondiging op 17 mei 1995, op de prille leeftijd van zes jaar op bevel van de Chinese regering. Samen met hem en zijn hele familie werden Jhadrel Rinpoche, de abt van het Tashi Lhunpo-klooster, tevens het hoofd was van het zoekcomité voor de reïncarnatie van de 10e Panchen Lama in Tibet, allemaal gearresteerd en gevangengezet. Zelfs na 25 jaar van hun verdwijning hebben we nog steeds geen idee van hun verblijfplaats!

Zelfs na krachtige en voortdurende druk op China door de toegewijden van de Panchen Lama, regeringen die gevoelig zijn voor mensenrechten, NGO’s en bezorgde individuen, is de Chinese regering doof. Voor de leiders over de hele wereld, NGO-vertegenwoordigers en individuen die Chinese leiders hebben ontmoet om de vrijlating van de Panchen-lama te eisen, papegaait de Chinese regering altijd dat hij gezond is en comfortabel leeft. Maar tot op de dag van vandaag, zelfs na 25 jaar, hebben ze geen enkele foto van de Panchen Lama kunnen maken!

Vanwege deze lange obstructie van de waarheid, is het vandaag een relevante vraag of de Panchen Lama nog leeft of niet? Dit is een grote zorg voor de monniken van het Tashi Lhunpo-klooster, voor het Tibetaanse volk en voor de wereld in het algemeen. Daarom is er een extra urgentie om een ​​duidelijke oproep te doen voor de onmiddellijke vrijlating van de Panchen Lama! De CTA, het Tashi Lhunpo-klooster en sympathieke regeringen en NGO’s hebben allemaal gezamenlijk hun eisen hieromtrent geïntensiveerd. En we zullen niet rusten voordat het probleem is opgelost!

Het is duidelijk dat het Chinese beleid ten aanzien van Tibet en Oeigoers een sinistere en opzettelijke poging is om onze raciale en culturele identiteit van de aardbodem te verwijderen. Dit is duidelijk te zien in de manier waarop ze interfereren en ingrijpen in het functioneren van het monastieke onderwijssysteem, en in de manier waarop ze onze monniken en nonnen beperkingen opleggen. Zelfs op scholen zien we dit sinistere ontwerp om onze raciale en culturele identiteit uit te wissen in de vorm van een herstructurering van het leerplan en het verbieden van het leren van de moedertaal. Op milieuniveau is er totale minachting en oneerbiedigheid voor het leven en de ecologie van Tibet en Oeigoers. Kort samengevat is er een continue en systematische vernietiging van cultuur, religie, taal en milieu in deze regio’s, die nu over de hele wereld bekend is.

Maar vandaag is er een synergetische ontevredenheid onder de goed opgeleide en vele Chinese burgers van het wanbestuur van de CCP. Dit geleidelijke bewustzijn en afkeuring dringt door in verschillende delen van de Chinese samenleving – vooral bij jongeren die de voorkeur geven aan vrijheid, democratie en transparantie in hun leven. Gezien deze groeiende onvrede hopen we dat er positieve veranderingen zullen plaatsvinden in Tibet.

Bij deze gunstige gelegenheid van de 31e geboortedag van de 11e Panchen Lama hebben we hoogwaardigheidsbekleders van verschillende plaatsen uitgenodigd om deel te nemen aan een live online paneldiscussie over de tragische kwestie van de 11e Panchen Lama. Tegelijkertijd maken we van deze gelegenheid gebruik om alle vriendelijke en bezorgde regeringen, NGO’s en individuen hartelijk te bedanken voor uw niet aflatende steun voor de onmiddellijke vrijlating van de 11e Panchen Lama. En we beloven de strijd voort te zetten totdat het probleem is opgelost!

Door de Covid-19 pandemische crisis die de wereld in zijn greep heeft; we kunnen de geboortedag van de 11e Panchen Lama niet op een passende manier vieren in het Tashi Lhunpo-klooster. Niettemin heeft het Tashi Lhunpo-klooster in naam van Zijne Heiligheid de 11e Panchen Lama bijgedragen aan het Covid-19 Relief Fund van de Central Tibetan Administration (CTA), Dharamsala, H.P. INDIA. Daarnaast willen we graag met u delen dat we hebben besloten om een ​​online fototentoonstelling te houden over twee thema’s. Ten eerste hebben we foto’s die de unieke relatie tussen de Dalai Lama en de Panchen Lama weergeven. De tweede tentoonstelling toont het levensverhaal en de prestaties van de 10e Panchen Lama. We hebben de foto’s in drie talen samengevat: Tibetaans, Chinees en Engels. We hopen dat de kijkers zullen genieten van onze online fototentoonstelling.

Ten slotte bieden we onze oprechte gebeden aan voor het lange leven van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Mogen al zijn wensen ten behoeve van bewuste wezens worden vervuld! Tegelijkertijd bidden we voor de snelle vrijlating van de 11e Panchen Lama Gedun Choekyi Nyima op zijn vroegst uit de klauwen van de Chinese regering. En we hopen op een vreedzame oplossing van de Tibet-kwestie.

Office of the Tashi Lhunpo Monastery

Central Association for the Panchen Lama

25th of April, 2020

 

 • Bekijk de originele verklaring hier (engels)

  Today the 25th of April, 2020, marks the 31st Birth Anniversary of His Holiness the 11th Panchen Lama Jetsun Tenzin Gedun Yeshi Thrinley Phuntsok Palsangpo, a spiritual teacher of renown for all sentient beings. On this blissful day, we the monks and devotees of Tashi Lhunpo Monastery, both within and without Tibet, offer our deepest respects and heartfelt TASHI DELEK to all.

  Since 1996, every year on 25th of April, the Abbot, incarnate lamas and the monks of Tashi Lhunpo Monastery have been celebrating the Birth Anniversary of the 11th Panchen Lama in a befitting manner. But this year, due to the Covid-19 pandemic afflicting the world, resulting in lockdowns and social distancing, we are left with no choice but to celebrate this year’s Panchen Lama’s Birth Anniversary online. Through this medium, therefore, we wish all the devotees celebrating this singular Birthday with happiness, and may we all, one day be blessed with his holy presence in our midst!

  Needless to say, the successive throne holders of the Panchen Lama lineage have contributed immensely to the great spiritual tradition of Tibet, and to the welfare of all sentient beings. In Tibetan history, the unique relationship of the Dalai Lama and the Panchen Lama is well known. The popular saying has been: As the Sun and the Moon in the sky, so is the Dalai Lama and the Panchen Lama on earth! These two great spiritual figures have entered the human realm as teacher-disciple relationship in Tibet’s history, and recognized each other’s reincarnation through the purity of their wisdom, down the ages.

  The 10th Panchen Lama has a special place in recent Tibet’s tragic history. From a young age, he was a steadfast advocate of Tibetan Buddhism and culture. He worked tirelessly to preserve the rich Tibetan linguistic tradition in various ways including starting new schools. He also contributed immensely to the health and welfare of the Tibetan people. He created awareness in science and politics among the people and fought for their rights to self-governance. In sum, he devoted his entire life for the cause of the Tibetan people until his untimely demise in 1989.

  In view of the pressing supplications and prayers of Tashi Lhunpo Monastery, both inside and outside Tibet, the Dalai Lama, as per the unique tradition of recognizing each other’s reincarnation found Gedun Choekyi Nyima from Nagchu, Lhari province, Tibet, the most promising child. Therefore, after due consultations with signs and prophecies, the Dalai Lama, formerly announced Gedun Choekyi Nyima as the reincarnation of the 10th Panchen Lama in 1995.

  But, to our utter shock, on the third day of the announcement on 17th May, 1995, the recognized Panchen Lama disappeared at the tender age of 6 under the orders of the Chinese government. Along with him and his entire family, Jhadrel Rinpoche, the Abbot of Tashi Lhunpo Monastery, who was also the head of the search committee for the reincarnation of the 10th Panchen Lama in Tibet, were all arrested and imprisoned. Even after 25 years of his disappearance, we still have no idea of their whereabouts!

  Even after vigorous and continuous pressure on China by the devotees of the Panchen Lama, governments sensitive to human rights, NGOs and concerned individuals, the Chinese Government has turned a deaf ear. To the leaders around the world, NGO representatives and individuals who have met Chinese leaders to demand the release of the Panchen lama, the Chinese government always parrots that he is well and living comfortably. But to this day, even after 25 years, they have failed to produce a single photograph of the Panchen Lama!

  Due to this stonewalling of the truth for such a long time, today it is a pertinent question whether the Panchen Lama is still alive or not? This is a matter of deep concern to the monks of the Tashi Lhunpo Monastery, to the Tibetan people and to the world at large. Therefore, there is an added urgency to give a clarion call for the immediate release of the Panchen Lama! The CTA, Tashi Lhunpo Monastery, and sympathetic governments and NGOs have all collectively intensified their demands for the same. And, we will not rest until the issue is resolved!

  It is clear that the Chinese policy over Tibet and Uyghur is a sinister and deliberate attempt to remove from the face of the earth our racial and cultural identity. This is clearly seen in the way they interfere and intervene in the functioning of the monastic education system, and in the way they impose restrictions on our monks and nuns. Even in schools, we see this sinister design to wipe out our racial and cultural identity in the form of re-structuring the curriculum and banning the learning of the mother tongue. At the environmental level, there is utter disregard and irreverence for life and ecology of Tibet and Uyghur. In a nutshell, there is continuous and systematic destruction of culture, religion, language and environment in these regions, which is now well known across the world.

  But, today there is a synergic dissatisfaction among the educated and many Chinese citizens of the mis-governance of the CCP. This gradual awareness and disapproval is percolating across various sections of Chinese society – especially the educated and youth who prefer freedom, democracy and transparency in their lives. Given this growing discontent, we hope that positive changes will take place in Tibet.

  On this auspicious occasion of the 31st Birth Anniversary of the 11th Panchen Lama, we have invited dignitaries from different places to take part in a Live Online Panel Discussion on the tragic issue of the 11th Panchen Lama. At the same time, we take this opportunity to deeply thank all the kind and concerned governments, NGOs and individuals for your unwavering support for the immediate release of the 11th Panchen Lama. And, we pledge to continue the struggle until the issue is resolved!

  Due to the Covid-19 pandemic crisis that has gripped the world; we cannot celebrate the Birth Anniversary of the 11th Panchen Lama in a befitting manner at Tashi Lhunpo Monastery. Nevertheless, in the name of His Holiness the 11th Panchen Lama, Tashi Lhunpo Monastery has contributed to the Covid-19 Relief Fund of the Central Tibetan Administration (CTA), Dharamsala, H.P. INDIA, the sum of Rs.3,10,000/- (Three lacs ten thousand rupees). In addition, we’d like to share with you all that we have decided to hold an Online Photo Exhibition on two themes. First, we have photos depicting the unique relationship between the Dalai Lama and the Panchen Lama. The second depicts the life story and achievements of the 10thPanchen Lama. We have provided briefs of the photos in three languages – Tibetan, Chinese and English. We hope that the viewers will enjoy our Online Photo Exhibition.

  Finally, we offer our heartfelt prayers for the long life of His Holiness the Dalai Lama. May all his wishes to benefit sentient beings be fulfilled! At the same time, we pray for the swift release of the 11th Panchen Lama Gedun Choekyi Nyima from the clutches of the Chinese Government at the earliest. And, we hope for a peaceful resolution of the Tibet issue.

 

Bron: Tashi Lhunpo Monastery (http://tashilhunpo.org/news/45-press-releases/300-official-statement-to-celebrate-the-31st-birth-anniversary-of-his-holiness-the-11th-panchen-lama-jetsun-tenzin-gedun-yeshi-thrinley-phuntsok-palsangpo)

Share this
27 november 2023

ICT DELEGATIE BEZOEKT DALAI LAMA, TIBETAANSE LEIDERS

Lees meer
20 november 2023

BIDEN CONFRONTEERT XI MET TIBET

Lees meer