22 August 2011

Parlement wijzigt Handvest aangaande successie formele bevoegdheden van de Dalai Lama

Dharamshala: Het 14de Tibetaanse Parlement in Ballingschap heeft, na drie dagen van intens overleg tijdens haar extra zitting, haar stempel van goedkeuring gegeven voor de overdracht van de administratieve en politieke bevoegdheden van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan de democratisch gekozen Tibetaanse leiders gegeven.

Het Parlement presenteerde op zaterdag 28 mei de ingediende amendementen aan de Dalai Lama voor ratificatie door hem. Na het geven van zijn goedkeuring zal Zijne Heiligheid volledig en onvoorwaardelijk de bevoegdheden en verantwoordelijkheden overdragen aan de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) en in het bijzonder de democratische [leiderschaps]organen, die voorheen door hem en de CTA gezamenlijk uitgeoefend werden, om het hele volk van Tibet te vertegenwoordigen en dienen.

Tijdens de extra zitting van 26-28 mei, stemde het Parlement in met een nieuwe preambule en de inherente rechten en verantwoordelijkheden die worden toebedeeld aan de Dalai Lama op grond van artikel 1 van het Handvest.

In de preambule wordt gewezen op “het waarborgen van de continuïteit van de Centrale Tibetaanse Administratie als het legitieme bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van het gehele soevereine Tibetaanse volk”. Zij verankert ook de positie van Tibet als een soevereine natie sinds begin 2de eeuw voor Christus tot de invasie door de Volksrepubliek China in 1951 en de inspanningen van de Dalai Lama voor de invoering van democratische hervormingen sinds zijn ballingschap in India vanaf 1959.

Volgens artikel 1 is de Dalai Lama de “beschermer en Symbool van Tibet en het Tibetaanse volk”.

De taken van de Dalai Lama zijn onder meer het geven van advies en steun met betrekking tot de bescherming en bevordering van het fysieke, geestelijke, ethische en culturele welzijn van het Tibetaanse volk, het betrokken blijven bij de inspanningen om een bevredigende oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie en het bereiken van de gekoesterde doelen van het Tibetaanse volk.

Hij zal in verschillende vormen suggesties geven aan de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van het Tibetaanse Volk en de Kashag [Tibetaanse kabinet] in zaken die van belang zijn voor het Tibetaanse volk, met inbegrip van de gemeenschap en haar instellingen in ballingschap, op eigen initiatief of op verzoek van deze organen.

Hij zal wereldleiders en andere belangrijke personen en instanties ontmoeten om namens het Tibetaanse volk te spreken om hun zorgen en belangen toe te lichten en te bediscussiëren, alsook door het kabinet benoemde vertegenwoordigers en speciale gezanten aanwijzen om de belangen van het Tibetaanse volk waar ter wereld ook te dienen.

De bevoegdheden van de Dalai Lama als hoofd van de uitvoerende macht op grond van artikel 19 zijn gedelegeerd aan de Kalon Tripa.

Als zodanig wordt Kalon Tripa bevoegd om de door het Tibetaanse parlement-in-ballingschap aangenomen wetten en regelgeving goed te keuren en uit te vaardigen.

Andere verantwoordelijkheden zijn overgeleverd aan het parlement en de rechterlijke macht.

Een andere historische wijziging in het Handvest is de nietigverklaring van de Regentenraad verankerd in de artikelen (31 – 35), bepalingen die sneller de Raad machtigen om de rol van de Dalai Lama over te nemen in omstandigheden waarbij laatstgenoemde niet optreedt als staatshoofd.

Het Parlement keurde goed dat de titel “Tibetaanse regering-in-ballingschap” gewijzigd wordt in “Tibetaanse Administratie”.

Tevens werd de titel van “Bod Shung Gaden Phodrang Chogle Namgyal” in het embleem veranderd in “Denpanyi Nampar Gyalgyur Chig” (vertaald als ‘De waarheid zal zegevieren’).

De extra zitting van het parlement werd bijeengeroepen tegen de achtergrond van een vierdaagse nationale algemene vergadering van 21 tot 24 mei over de voorgestelde wijziging van het handvest.

Ruim 418 afgevaardigden die Tibetanen uit de hele wereld die deelnamen aan de nationale vergadering, keurden unaniem voorstellen goed om een beroep te doen op de Dalai Lama om de rol van ceremonieel staatshoofd op zich te nemen in aanvulling op de preambule en artikel 1.

Tijdens zijn ontmoeting met de afgevaardigden een dag na de vergadering op 25 mei, verwierp de Dalai Lama categorisch het voorstel voor ceremoniëel staatshoofd, maar gaf zijn instemming voor de preambule en de inherente aan hem in artikel 1 toegewezen rechten en verantwoordelijkheden. De nieuwe taken zijn niet bindend voor de Dalai Lama.

In een brief afgegeven aan het Parlement op 27 mei, stelde de Dalai Lama wijzigingen voor in artikel 1 en riep op tot onmiddelijke wijziging van het handvest.

Verandering ‘keerpunt’ in de geschiedenis van Tibet

De voorzitter van het Tibetaanse parlement noemde de overdracht van de formele bevoegdheden van de Dalai Lama een keerpunt in de geschiedenis van Tibet en zei dat het 14e Parlement de aspiraties en visies van de Dalai Lama waarmaakte ten voordele van Tibet en het Tibetaanse volk op korte en lange termijn.

“Het 14e Tibetaanse parlement heeft met succes democratische hervormingen doorgevoerd in overeenstemming met het geloof en vertrouwen door de Dalai Lama in onze toevertrouwde bekwaamheden” zei spreker Penpa Tsering in zijn slotwoord op de extra vergadering van het Parlement.

“Het beroep tijdens de tweede nationale algemene vergadering op Zijne Heiligheid de Dalai Lama om aan te blijven als de ceremoniëel staatshoofd weerspiegelt het sterke gevoel van het Tibetaanse volk”, zei hij.

“Aan de ene kant voelen we droefheid bij deze verandering, maar ons verdriet wordt ver overtroffen door het gevoel van geluk dat de visie van Zijne Heiligheid de Dalai Lama voor volledige democratisering van het Tibetaanse staatsbestel zijn gerealiseerd”, zei hij.

Hij prees de Kalon Tripa, zijn leden van het kabinet, en de leden van het Tibetaanse parlement voor hun gezamenlijke inspanningen en verantwoordelijkheid voor het inleiden van deze historische democratische hervorming.

In zijn toespraak, zei Kalon Tripa Prof. Samdhong Rinpoche er trots op te zijn dat een belangrijke wijziging in het Handvest binnen een korte periode werd afgerond.

Kalon Tripa zei dat de verandering een mengsel van trieste en blije gevoelens met zich meebrengt.

“We voelen ons gelukkig aangezien aan de lang gekoesterde wens van Zijne Heiligheid de Dalai Lama om zijn politieke bevoegdheden aan de democratisch gekozen Tibetaanse leiding over te dragen is voldaan. Ten tweede, krijgt het Tibetaanse volk de kans om zelfvoorzienend te worden en een robuust bestuur op te bouwen, terwijl Zijne Heiligheid de Dalai Lama nog te midden van ons verkeert in goede gezondheid. We moeten deze kostbare gelegenheid niet verspillen”, zei de Kalon Tripa.

“Het gevoel van verdriet werd veroorzaakt door de gemeenschappelijke oproep van de Tibetanen aan Zijne Heiligheid om zijn politieke bevoegdheden niet over te dragen” voegde hij toe.

Hij herhaalde dat het de verantwoordelijkheid van de Kashag is om de ambities en visies van de Dalai Lama naar behoren uit te voeren.

Kalon Tripa prees de spreker van het parlement voor zijn toezicht op het parlement [op het Huis van afgevaardigden] tijdens de gehele zitting voor de wijzigingen in het handvest.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer