1 October 2014

Nieuwe voorwaarden voor dorpscomité-kandidaten sluiten Tibetanen met ‘stiekeme’ sympathie voor de ‘Dalai-kliek’ uit.

. De Chinese autoriteiten hebben in een gebied in Tibet strenge nieuwe voorwaarden opgelegd aan kandidaten voor commissie verkiezingen op dorpsniveau, welke onder meer iedereen uitsluiten, die religieus onderricht van de Dalai Lama heeft bijgewoond, ‘overzeese connecties’ heeft, of die “heimelijke sympathieën” heeft voor de 14de Dalai-kliek.

. De voorwaarden werden aangekondigd door de Ngari (Chinees: Ali) prefectuur in de Tibet Autonome Regio, nu de autoriteiten een nieuwe ronde van commissie verkiezingen over heel China ten uitvoer leggen. China beweert dat deze verkiezingen neerkomen op de implementatie van ‘dorpsdemocratie’, maar de nieuwe ‘Tibetaans-specifieke’ voorwaarden zijn een verdere indicatie dat het Tibetaanse volk te maken met discriminatie en zelfs niet de beperkte rechten genieten, die het Chinese autoritaire systeem hen heeft toegekend.

De nieuwe voorwaarden voor de kandidaten van dorpscommissies, zowel voor de partij als voor de regering, werden eerder deze maand bekend gemaakt in de Ngari prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) op haar officiële website. Ngari bevindt zich in het zuid-westen van de TAR en omdat het grenst aan India, zijn de veiligheidsmaatregelen intens.

De voorwaarden bepalen dat de kandidaten niet alleen “politiek betrouwbaar” dienen te zijn, en “de steun van de massa moeten kunnen verwerven”, maar ook dat ze zullen worden uitgesloten als zij hebben deelgenomen aan onderricht van de Dalai Lama, ‘overzeese connecties’ hebben of zelfs als ze “met het buitenland communiceren”. De voorwaarden bepalen dat de kandidaten ook niet privé onuitgesproken sympathieën mogen koesteren voor de ‘Dalai-kliek’. (Een volledige vertaling van de eisen in het Nederlands is aan het eind van dit verslag opgenomen).

De nieuwe bepalingen, die mogelijk ook van toepassing zijn in andere gebieden van Tibet, komen niet voor in de in 1987 geïntroduceerde en in 1998 van kracht geworden ‘Organieke Wet op de Dorpscomités van de Volksrepubliek China’. Geleerden hebben gedebatteerd over de vraag of de verkiezingen op dorpsniveau over heel de Volksrepubliek China een ‘Trojaans paard’ vormen voor werkelijke democratie, of gewoon een project van het regime zijn om legitimiteit te verkrijgen.[1] De voorwaarden in Ngari onderstrepen de afwijkende politieke omstandigheden in Tibet in vergelijking met elders in de Volksrepubliek China, en markeren de alomtegenwoordige en agressieve aard van de anti-Dalai Lama campagne.

Sinds protesten over Tibet in 2008 raasden, heeft de Chinese overheid een strategie aangenomen om als antwoord op de ‘instabiliteit’ actief de aanwezigheid van de Partij op het platteland uit te breiden. Dit heeft geleid tot een meer diepgaande en systematische aanpak van ‘patriottische heropvoeding’ en een dramatische toename van werkteams en Partij-kaderleden op het platteland van de TAR, evenals goed gefinancierde initiatieven in de culturele en sociale sfeer in Lhasa en andere stedelijke gebieden.
Hoewel deze maatregelen in alle Tibetaanse gebieden worden afgedwongen, is de implementatie met name acuut in de Tibetaanse Autonome Regio.

Gelijk opgaand met een intensivering de politieke opvoedingscampagne in de TAR na 2008 heeft de toenmalige partijsecretaris Zhang Qingli binnen de Partij een onderzoek en evaluatie van de individuele partij leden en hun persoonlijke achtergrond bevolen. Volgens de Tibet Daily was de reorganisatie en het onderzoek om de basis opnieuw op te bouwen en “politieke stabiliteit op lange termijn” in de TAR te bereiken.[2] Nieuw geworven leden van de Partij zijn “voor de centrale partijorganisatie het enige kanaal” om te weten wat Tibetanen doen.

De Chinese leiders hebben sinds 2009 duidelijk gemaakt dat de opleiding van een nieuwe generatie van Partij leden aan de basis essentieel is. Als onderdeel van deze campagne deed de TAR overheid in Lhasa binnen de gemeenschappen in de omgeving van Barkhor een proef om “een Partij lid contact te laten maken met vijf gezinnen”. De Tibet Daily meldde dat het “de verantwoordelijkheid van een partij lid is om tijdig belangrijke partij boodschappen aan de leden van de vijf families door te geven, te zorgen dat ze het Partij beleid begrijpen, en om hen te helpen en diepgaand de diepere politieke gedachten en concepten, die hun levensstijl lifestyle beïnvloeden, te observeren”. (Tibet Daily, 26 mei 2009).

Een Tibetaanse vrouw van in de veertig deed aan ICT verslag over het bezoek van een Chinees werk team aan haar thuisgebied in de TAR en zei dat de jonge Chinese en Tibetaanse kaders twee weken lang in haar huis verbleven: “Ze stelden veel vragen over onze familie-achtergrond van 1959 af, of we familie en vrienden in India of buiten Tibet hadden, en of we eventueel gezinsleden of familieleden hadden, die betrokken waren bij het incident van ??14 maart [2008].

Ze luisterden naar onze gesprekken en maakte aantekeningen. Ze gingen naar alle kamers in ons huis en keek om zich heen; ze leken op zoek te zijn naar verdachte voorwerpen, zoals boeken en foto’s van Zijne Heiligheid. Onze huishoudens hadden geen nummers in ons dorp, maar het werk team gaf nummers aan elk huis, en het Chinese meisje trok een kaart van het dorp, en nam veel foto’s, zowel binnen als buiten de huizen, en van onze dagelijkse bewegingen. […] Zij zeiden: “Hoe belangrijk is Dalai voor u en uw gezin en wil je dat hij voor je bid als je dood gaat?” Een van hen zei dat hij geen notities zou nemen of melding zou doen aan de autoriteiten, maar dat hij echt wilde weten hoe belangrijk Zijne Heiligheid is in ons leven. Ik vertelde hem dat ik geloof in Zijne Heiligheid en dat hij een werkelijke Boeddha is, en dat als je voor hem bidt, je blij en vriendelijk zal blijven. Ik gaf toe dat ik hem lief had en voor Zijne Heiligheid bid en ik nooit mijn geloof uit mijn hart kan verwijderen.” [3]

De nieuwe voorwaarden voor Partij kandidaten

Een vertaling door ICT in het Nederlands van de nieuwe eisen voor Partij kandidaten voor commissie verkiezingen in Ngari volgt hieronder. Er zijn twee dorp commissies en verkiezingen zijn om de drie jaar.
Onder de voorwaarden is de uitsluiting van personen van wie de familieleden studeren aan ‘separatistische scholen’ buiten de Volksrepubliek China, een verwijzing naar de Tibetanen van wie de kinderen op scholen in ballingschap in India zitten. Dit is al lange tijd een vereiste voor kaders en overheidswerknemers in Tibet; in 2008 heeft de overheid maatregelen uitgevaardigd, waarin wordt bepaald dat de Tibetaanse kinderen moet bekennen of ze scholen in India hebben bezocht en of zij iets geloofden van wat ze daar hadden geleerd, aldus de officiële Communistische Partij krant, Tibet Daily. Soortgelijke, maar minder strenge maatregelen werden in het midden van de jaren 1990 ingesteld.[4]

De verwijzing naar de uitsluiting van personen, die religieus onderricht door de Dalai Lama hebben bijgewoond is verder bewijs van een meer systematische aanpak om Tibetanen te verhinderen van het reizen in ballingschap naar India of elders om zich te mengen met andere Tibetanen in aanwezigheid van de Tibetaanse religieuze leider. Deze aanpak werd duidelijk in 2012, toen de Chinese autoriteiten begonnen met een operatie om Tibetanen van binnen Tibet te controleren, die een grote religieuze bijeenkomst in Bodh Gaya, India, hadden bijgewoond. Bij hun terugkeer naar Tibet werden veel Tibetanen, die hadden deelgenomen, in ‘heropvoedings’ kampen vastgehouden.[5]

Dit jaar was er een dramatische daling van het aantal Tibetanen vanuit Tibet, die in staat waren om een grote religieuze onderricht door de Dalai Lama in Ladakh in juli bij te wonen. Een maand voor het onderwijs verscherpten de Chinese autoriteiten de controles in Ngari, en zetten paramilitaire troepen in om Tibetanen te verhinderen van het maken van een pelgrimstocht naar de heilige Mount Kailash in het westen van Tibet en het reizen in de grensgebieden te beperken. De bewegingen werden in verband gebracht met de doelstellingen van de overheid om Tibetanen te verhinderen om op 3 juli net over de grens in Ladakh een grote religieus onderricht, de Kalachakra, door de Dalai Lama bij te wonen. [6]

De voorwaarden voor het leiderschap verandering van “twee commissies”[7 ] in het dorp
2014/09/03
(Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de regering van Ngari (Chinees: Ali) prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio op 3 september 2014)
De belangrijkste vereisten voor een kandidaat zijn om goed geïnformeerd en capabel te zijn, goede zeden te hebben, en politiek betrouwbaar te zijn. De kandidaten voor de leden van de “twee commissies” van de dorpen moeten een goed begrip hebben van de politiek, het vertrouwen van de mensen hebben, liefde voor het werk bezitten, een goede leidinggevende vaardigheden hebben, in staat zijn de stabiliteit te handhaven en dienstbaar zijn aan het publiek.

A. De basisvoorwaarde voor de kandidaten
i. Steun aan de leiding van de CCP, ondersteuning van het socialistische systeem, steun aan het regionale autonomie systeem voor minderheden, bevorder onophoudelijk de ontwikkeling met Chinese karateristieken en Tibetaanse kenmerken, trek een stevige onderscheidende lijn tegen de Veertiende Dalai Clique, kom robuust op voor de eenwording van het moederland en de eenheid van alle etnische groepen, biedt stevig verzet tegen separatisme en verdedig de stabiliteit.

ii. Wees een voorbeeld van leiderschap voor de verbetering van de regelgeving en het beleid van de partij. Gehoorzaam aan de politieke discipline van de partij, de discipline van de organisatie, de regels tegen separatisme, de financiële regels en het werken voor de massa; gehoorzaam de wet, en voer de werkzaamheden overeenkomstig de regels en voorschriften uit.

iii. Bezit een sterk gevoel voor werklust en verantwoordelijkheid, wees toegewijd aan het nemen van verantwoordelijkheid, zonder wankelen, rechtvaardig en eerlijk.

iv. Bezit een sterke wens om te dienen, wees in staat om dienstbaar te zijn aan de massa, wees goed in het leiding geven aan de massa’s, en het verkrijgen van steun van de massa.

v. Geschikt van leeftijd, lichamelijk gezond, vlijtig, met liefde voor het werk, een bepaald niveau van het basisonderwijs, in staat te organiseren en te coördineren, in staat om de massa’s leiding te geven in het creëren van welvaart.

vi. Om lid te worden van de twee commissies, moet men lid of aankomend lid van de communistische partij zijn; het opleidingsniveau van de secretaris en de directeur moeten tenminste van middelbare school niveau zijn.

B. Mensen, die niet in aanmerking komen
i. Een persoon, die criminele activiteiten heeft gepleegd, heeft deelgenomen aan rellen en opstanden, kwaadaardige religies en illegale activiteiten heeft beoefend, en slechte invloed heeft op de massa.

ii. Een persoon, die in het buitenland heeft deelgenomen aan “religieuze bijeenkomsten”, georganiseerd door de Veertiende Dalai[8]; een persoon, die onderricht heeft bijgewoond of heeft deelgenomen aan illegale organisaties en activiteiten in de kloosters buiten de TAR (Larung Gar, Serthar Klooster, Yarchen Klooster)[9]; personen met buitenlandse connecties; personen, die met het buitenland te communiceren; personen met familieleden of kinderen, die werken voor de organisaties van de Veertiende Dalai klieken, of als gewijde geestelijken in buitenlandse kloosters of in het buitenland studeren aan buitenlandse separatistische scholen; heimelijk sympathie en steun hebben voor de Veertiende Dalai Clique.[10]

iii. Een persoon, die de normale gang van zaken in het dorp belemmert in de naam van religie, etniciteit, of zelfs ondergrondse boze machten, iemand, die de massa bedriegt en onderdrukt.

iv. Een persoon, die heeft een slecht de wet kent, problemen creëert zonder reden, petities indient zonder orde, voor lange periodes petities indient, of een slechte invloed heeft op de sociale stabiliteit.

v. Een persoon met een gebrekkig politiek gevoel en morele ethiek, een persoon, die wettelijke taken niet uitvoert, die geminacht wordt door de massa.

vi. Een persoon, die slechte motieven heeft om  kandidaat te worden, illegaal stemmen ronselt, inspanningen doet om met welk middel dan ook de verkiezingen te saboteren.

vii. Als echtgenoot of direct familielid van een lid van één van de twee commissies.

viii. Als er iets niet in overeenstemming is met de regels en voorschriften van de verkiezing

Voetnoten
[1] Zie bijvoorbeeld, Gunther Schuberts paper, ‘Dorpsverkiezingen in de Volksrepubliek China: Een paard van Troje van de democratie’ Institut für Ostasienwissenschaften (Instituut voor Oost-Aziatische Studies / Oost-Aziatische politiek), Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, gepubliceerd in januari, 2002
[2] Tibet Daily, 23 september 2009
[3] Voor het volledige interview, zie ICT rapport ‘Storm in de Graslanden: zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid‘, p. 55
[4] ICT verslag, 22 september 2008
[5] ICT rapport, op 22 februari, 2012
[6] ICT verslag, 12 juni, 2014
[7] The twee commissies zijn de Partij -, en de Regerings Dorpscommissie
[8] Een respectloze samentrekking van de titel ‘Dalai Lama’
[9] Ongebruikelijkerwijs worden deze specifieke instellingen genoemd in de voorwaarden. Larung Gar, Serthar en Yachen zijn belangrijke religieuze nederzettingen waar duizenden Tibetanen en Chinezen het Tibetaans Boeddhisme bestuderen onder belangrijke lama’s.
[10] Een respectloze titel voor de Dalai Lama en zijn volgelingen

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer