21 October 2014

Nieuwe agressieve “terrorismebestrijdingscampagne” breidt zich uit van Xinjiang naar Tibet met toegenomen militarisering van het plateau

Het leiderschap van de Communistische Partij verhoogt het accent op de noodzaak van politieke controle over Tibet en op het centrale belang hiervan voor de ‘stabiliteit’ van de gehele Volksrepubliek China. Een belangrijk onderdeel van dit beleid vormt de uitbreiding naar Tibet van een agressieve ‘terrorismebestrijdingscampagne’, als onderdeel van een grotere inspanning die in Xinjiang en in China plaatsvindt en die leidt tot een intensievere  militarisering van het plateau.

• Sinds vorig jaar mei heeft de Chinese regering een grootschalige ‘terrorismebestrijdingscampagne’ gelanceerd, volgend op enkele moorden in Xinjiang en deze campagne is uitgebreid over China.

• In Tibet hebben de Chinese autoriteiten grootschalige militaire oefeningen georganiseerd, de grensbeveiliging geïntensiveerd en worden er oefeningen gehouden voor troepen om te reageren op zelfverbrandingen en om in kloosters klaar te staan voor de ‘strijd’.

• De terrorismebestrijdingscampagne in Tibet heeft een bijzondere politieke dimensie. Deze omvat: de training van politie in boeddhistische kloosters, de karakterisering van religieus onderricht door de Dalai Lama, het aanzetten tot ‘haat’ en ‘extremistische actie’ en de implicatie dat Tibetaanse zelfverbrandingen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘terrorisme’.

• De status van de politieke commissaris van het paramilitaire Gewapende Politiekorps van de Tibetaanse Autonome Regio, Tang Xiao, is onlangs opgewaardeerd naar een rang gelijk aan die van een luitenant-generaal van het leger, “wat de vastberadenheid van de centrale regering om regionale stabiliteit veilig te stellen laat zien”, volgens een rapport van de Chinese staatsmedia van 8 oktober 2014.

• Partijfunctionarissen verbinden politieke ‘stabiliteit’ in Tibet met de veiligheid van de gehele Volksrepubliek China; de voorzitter van het Volkscongres van de Tibetaanse Autonome Regio Pema Thinley (in de Chinese media aangeduid als Padma Chöling) onderstreepte deze aanpak op China’s nationale feestdag, 1 oktober, toen hij zei: “Tibets stabiliteit is gebonden aan nationale stabiliteit, en Tibets veiligheid is gebonden aan nationale veiligheid.”

• Deze verhoogde veiligheidsaanpak wordt opgelegd ondanks dat de Dalai Lama consistent de nadruk legt op geweldloosheid, en ondanks het ontbreken van incidenten in Tibet die als “terrorisme” kunnen worden gedefinieerd.

Matteo Meccacci, President van International Campaign for Tibet, zei: “China gebruikt het excuus van antiterrorisme operaties die internationaal plaatsvinden, met name in Irak en Syrië, en probeert haar ongerechtvaardigde repressie in Tibet te projecteren als “‘terrorismebestrijding”. Tibetaanse zelfverbranders labellen als “terroristen” is de ultieme aanval op mensen die hun leven hebben opgeofferd, die niemand, behalve zichzelf, kwaad hebben gedaan om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op de benarde situatie van het Tibetaanse volk. Het door Beijing gekozen pad – meer onderdrukking en meer militarisering – is zeer gevaarlijk omdat het wrok veroorzaakt en nog meer de reeds noodlijdende bevolking van zich vervreemdt. Democratische regeringen kunnen en moeten niet de terrorismebestrijdingsoperaties in Tibet steunen en moeten in plaats daarvan een duidelijk onderscheid maken tussen terroristische activiteiten en rechtmatige politieke tegenspraak”.

“Terrorismebestrijdingscampagne” breidt zich in de afgelopen maanden tot Tibet uit

De Chinese autoriteiten zijn een meedogenloze ‘terrorismebestrijdingscampagne’ in Oost Turkestan (Chinees: Xinjiang) begonnen. Dit volgde op de dood van 29 mensen door messteken op 1 maart in het treinstation van Kunming en op een dodelijke bom en aanval met een mes in Urumqi in mei, toen de Chinese leider Xi Jinping een bezoek aan de regio afsloot. Vanaf 23 mei werd de campagne uitgebreid over de Volksrepubliek China, waarbij de autoriteiten verkondigden dat alle regionale Volks Veiligheidsbureaus de werkzaamheden moesten consolideren om terroristische activiteiten te voorkomen.

Als gevolg van deze beleidsverschuiving werden er afgelopen mei en juni twee grote militaire oefeningen in Tibet georganiseerd, in Ngari en in Kardze. In Ngari was de oefening er op gericht om “zelfverbranding”, een botsing met een voertuig, brandstichtingen en samenscholing” te bestrijden, Terwijl het in Kardze ging om een “anti-terrorisme oefening en de inzet om de stabiliteit te handhaven” en het omvatte manieren om “misdadigers” te bedwingen. Dergelijke oefeningen worden uitgevoerd ondanks het feit dat eventuele incidenten in de regio ontbreken, noch tegen de burgerbevolking noch tegen de Chinese autoriteiten. Tibetanen zijn ver gegaan om aan te tonen dat hun inzet geweldloos is; door symbolisch hun vreedzame bedoelingen uit te drukken, zo hebben in sommige gebieden in Oost-Tibet Tibetanen hun traditionele messen in openbare gelegenheden ingeleverd.


China voert militaire oefening uit in geval van zelfverbrandingen als onderdeel van ‘terrorismebestrijding’.

In de week, in afgelopen mei, dat de ‘terrorismebestrijdingscampagne’ werd aangekondigd en gepromoot in de Volksrepubliek China kondigden de autoriteiten in de Tibetaanse Autonome Regio een trainingssessie aan voor in Tibetaanse kloosters gestationeerde politie. De instelling van politiebureaus in kloosters is een essentiële doelstelling in de uitvoering van de nieuwe agenda met intensievere controle.

De staatsmedia meldden dat het Lhasa Openbare Veiligheid Departement de opleiding van beveiligingspersoneel in kloosters had georganiseerd om te reageren op de gevaren van terrorisme en de ‘gecompliceerde situatie’ van ‘handhaving van de stabiliteit’. De op 22 mei gehouden opleiding omvatte instructies op het gebruik van wapens en politieapparatuur, om te garanderen dat de in kloosters gestationeerde politie klaar was voor de ‘strijd’.

Ter bevordering van de verhoogde veiligheidsagenda van de Partij hebben een aantal Partijfunctionarissen uit Peking in de afgelopen paar maanden Tibet bezocht, waaronder de adjunct-directeur van het United Work Front in Peking, Zhang Qiujun. Hij bezocht de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) in juli om de ‘strijd tegen het terrorisme’ en grensbeveiliging te bespreken. De grensbeveiliging valt onder bevoegdheid van de Gewapende Volkspolitie (PAP), onder het dubbele leiderschap van de Staatsraad en de Centrale Militaire Commissie.

Op 3 oktober kondigde Niu Zhizhong, de Stafchef van de Gewapende Politiemacht, in Lhasa aan dat de bevordering van Tang Xiao door China’s Centrale Militaire Commissie tot een rang die gelijk staat aan luitenant-generaal gebaseerd was op de “bijzondere omgeving en de strategische positie van de Tibetaanse Gewapende Politie. Als politiek commissaris van de Gewapende Politiemacht vertegenwoordigt Tang Xiao de Communistische Partij, en zou normaal de tweede in rang zijn ten opzichte van de bevelvoerende officier van het leger. Hoewel de bevordering tot bevelvoerend officier ook te verwachten is, is het veelzeggend dat Tang Xiao eerst gepromoveerd werd tot het equivalent van luitenant-generaal in het leger.

De richtlijn van de bevordering “is bedoeld om te tonen dat strijdkrachten zich alleen aan het Partijleiderschap moeten verantwoorden en het beste belang van de Partij moeten dienen”, volgens een citaat van de in Shanghai gevestigde deskundige op het gebied van militaire zaken Ni Lexiong in de South China Morning Post (8 oktober 2014).

De populistische staatskrant de Global Times meldde: Generaal-majoor Tang Xiao, de Politiek Commissaris van de Tibet Gewapende Politiemacht, die deel uitmaakt van de Chinese Gewapende Volkspolitie, geniet nu de ‘behandeling’ van een hoofd van een korpsgroot militair orgaan, dat gelijk is aan die van functionarissen op een provinciaal of ministerieel niveau.” (8 oktober 2014).


Chinese politietraining voor ‘antiterrorismebestrijding in Tibet’.

De Chinese staatsmedia koppelden de bevordering van Tang Xiao aan een verhoging van de “antiterrorisme capaciteit’ en de noodzaak voor ‘absolute trouw’ aan de Chinese Communistische Partij bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Belangrijk religieus onderwijs van de Dalai Lama beschreven als ‘aanzetten tot terrorisme’

In overeenstemming met de scherpe officiële taal die gebruikt wordt om de nieuwe terrorismebestrijdingscampagne te benadrukken werd belangrijk religieus onderricht in ballingschap door de Dalai Lama, de Kalachakra in Ladakh, door de Chinese staatsmedia in zwaardere taal beschreven dan voorheen. Er werd gezegd dat het opriep tot terreur. De autoriteiten koppelden hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen het onderricht van de Dalai Lama in ballingschap zouden bijwonen aan het ‘bestrijden van terrorisme’ in de  ‘frontlinie’ grensregio’s van Tibet, inclusief Ngari (Chinees Ali) in de Tibetaanse Autonome Regio, dat grenst aan India.

Een op 7 juli in Xinhua gepubliceerd artikel zei dat het onderricht, dat duizenden boeddhisten uit “de hele de wereld met inbegrip van China trok, “door separatisten voor politieke doeleinden gebruikt werd”.

Li Decheng, hoofd van de religieuze studies aan het China Tibetologie Onderzoekscentrum, werd aangehaald in hetzelfde artikel in Xinhua door te zeggen dat de “[Kalachakra] ceremonie haat, terreur en extremistische actie ophitste, en serieus de Kalachakra aard van plechtigheid en zuiverheid heeft aangetast en de gezonde ontwikkeling van het Tibetaans boeddhisme aantastte.”

In overeenstemming met hun bredere politieke doelstellingen om de invloed van de Dalai Lama te ondermijnen, voerden de autoriteiten van Ngari de grensbeveiliging op, net vóór de Kalachakra in Ladakh van 3-14 juli.

Twee maanden vóór de Kalachakra bezocht de adjunct Partijsecretaris van de TAR Deng Xiaogang de grensbeveiliging en de basis van het Volksbevrijdingsleger in het Purang (Chinees: Burang) graafschap, waar het belangrijke bedevaartgebied bij de heilige berg Kailash zich bevindt, en Dram, de stad op de grens van Nepal in graafschap Ruthok in Ngari (Chinees: Ali), Tibetaanse Autonome Regio. Enkele weken later, op 14 juni, bezocht Deng Xiaogang, die tevens secretaris van het Partij Comité voor Politiek en Rechtspraak in de TAR is, een grootschalige ‘strijd tegen het terrorisme’ militaire oefening in Ngari, waarbij politie getraind werd om te gaan met zelfverbrandingen, explosies en openbare demonstraties.

Dit volgt op een meer systematische aanpak in het ontmoedigen van Tibetanen om in ballingschap religieus onderricht van de Dalai Lama bij te wonen, en degenen die dat deden te bestraffen, zoals na het Kalachakra religieuze onderricht van de Dalai Lama in Bodh Gaya, India, in januari 2012. Toen werden terugkerende Tibetanen aangehouden en gedwongen intensieve “patriottische opvoedingssessies” te ondergaan. Sommige werden gevangengezet en moesten voor langere periodes dwangarbeid verrichten, bijvoorbeeld als ze met foto’s van de Dalai Lama of met een aandenken aan het onderricht waren opgepakt.

Terwijl voorheen duizenden Tibetanen uit Tibet op reis gingen om deel te nemen aan een dergelijk groot onderricht, waren er dit jaar bij de Kalachakra in Ladakh veel minder Tibetanen uit Tibet aanwezig dan voorheen.

Antiterrorisme opleiding oefent in het omgaan met zelfverbrandingen en protesten

Zoals in Ngari laat een in Kardze (Chinees: Ganzi), Sichuan, het Tibetaanse gebied Kham, gehouden militaire oefening, als onderdeel van de terrorismebestrijdingscampagne, zien hoe politie getraind wordt om te gaan met een persoon die in brand staat. Sinds de golf zelfverbrandingen, die in 2009 begon, hebben de Chinese autoriteiten geprobeerd om deze daden te presenteren als crimineel en ‘terroristisch’, en ze hebben gereageerd door de militaire opbouw in Tibet te intensiveren en door juist het beleid en de aanpak die de diepere oorzaak zijn van deze daden te versterken, zoals agressieve campagnes tegen loyaliteit voor de Dalai Lama.

De trainingssessie die eerder dit jaar in Kardze gehouden werd, diende om “terrorisme” en “gewelddadige demonstranten” te bestrijden. Beelden die in de staatsmedia gepubliceerd werden, toonden troepen die zich bezighielden met een zelfverbranding en met demonstranten met wapens. Dit diende om tactieken aan te tonen om demonstraties neer te slaan. Hoewel de protesten in Tibet overwegend geweldloos zijn geweest, hebben de Chinese autoriteiten getracht om de ongekende onrust op het Tibetaanse plateau sinds 2008 als een ‘gewelddadig oproer’ te presenteren, slechts verwijzend naar de gebeurtenissen van 14 maart in Lhasa.

‘Juridisch advies’ over de strijd tegen het terrorisme en ‘religieus extremisme’

De Chinese autoriteiten onderstreepten het belang van de terrorismebestrijdingscampagne in het kader van intensievere niveaus van militarisering en van de nadruk op veiligheid in zowel Oost Turkestan (Chinees: Xinjiang) en Tibet in een juridisch advies, dat op 22 september bekend werd gemaakt in de staatsmedia. Het juridische advies, waarin de positie van de Partij over de behandeling van de terrorismebestrijdingscampagne uiteen wordt gezet, vermengt “gewelddadige terroristische ideologie” met acties die volledig niet-geweldloos kunnen zijn, zoals “splittisme” en de ondermijning van de “etnische eenheid”. De definities van wat kan worden gekarakteriseerd als ‘terroristische ideologie’ zijn ondoorzichtig en zijn onderworpen aan de interpretatie volgens het politieke klimaat en aan het streven van de autoriteiten naar veilige overtuigingen. Het advies, gepubliceerd in de Xinjiang Daily, stelt dat: “degenen die zich bezighouden met online verspreiden of bevorderen van religieus extremisme, gewelddadige terroristische ideologie, anderen aanzetten om het land op te splitsen en de etnische eenheid te ondermijnen, zullen worden veroordeeld en gestraft voor het aanzetten tot het opsplitsing van het land.”

Conclusies

Sinds Xi Jinping in maart 2013 de volledige macht over heeft genomen als China’s Partijsecretaris en President is de repressie in Tibet toegenomen, met name in gebieden waar er zelfverbrandingen of onrust heeft plaatsgevonden. Het beleid en de maatregelen die de Tibetaanse cultuur en godsdienst ondermijnen, en die in 2008 in de eerste plaats hebben geleid tot de protesten en de onrust, zijn aangescherpt.

De nieuwe nadruk op de anti-terreurmaatregelen, gecombineerd met de aanwezigheid van de verhoogde troepmacht, is vooral zichtbaar tijdens religieuze festivals in Oost-Tibet, in de straten van Lhasa, en ten tijde van gevoelige herdenkingen, en het is kenmerkend voor deze benadering, dat geldt ook voor China’s meer systematische en agressieve reactie op de golf van Tibetaanse zelfverbrandingen. Het is een reactie die de kern negeert van de oorzaken van de meer dan 130 zelfverbrandingen, die sinds 2009 in Tibet hebben plaatsgevonden.

Aangezien de Chinese autoriteiten strijd voeren tegen oproer zonder dat er opstandelingen zijn, en tegen burgers die hun mening vreedzaam uiten, is er een dringende behoefte aan een herbeoordeling van deze gevaarlijke en contraproductieve aanpak.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer