7 May 2012

Internationale Parlementaire Conventie neemt Ottawa Verklaring inzake Tibet aan

OTTAWA VERKLARING INZAKE TIBET

OVERWEGENDE DAT

Wij, de afgevaardigden van de zesde bijeenkomst van de Wereld Parlementaire Conventie inzake Tibet in Ottawa, Canada, van 27 tot en met 29 april 2012,

Onder verwijzing naar de bevindingen en verklaringen van de vijf voorgaande Conventies gehouden in New Delhi, Vilnius, Washington DC, Edinburgh en Rome, en na de activiteiten en programma’s, die het resultaat zijn van deze bijeenkomsten en hun gevolgen beoordeeld te hebben,

Na beoordeling van de ernstige situatie in Tibet en het beleid van de regering van de Volksrepubliek China (VRC) met betrekking tot het Tibetaanse volk,

Met teleurstelling wijzend op het gebrek aan vooruitgang in de dialoog tussen de regering van de Volksrepubliek China en de afgezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama sinds de bijeenkomst van de Wereld Parlementaire Conventie inzake Tibet in Rome in november 2009,

Herbevestigend de grote waarde voor de mensheid van de Tibetaanse cultuur, taal en spirituele traditie,

Erkennend het zeer belangrijke en succesvolle democratiseringsproces in het bestuur van de Tibetanen in ballingschap door Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de recente overdracht door hem van zijn politieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de democratisch gekozen Kalon Tripa en politieke leiders van de Central Tibetan Administration, hetgeen overeenkomt met de aspiraties van het Tibetaanse volk,

Overtuigd van de verdere onmisbare rol van Zijne Heiligheid de Dalai Lama in het door onderhandeling tot stand brengen van een oplossing voor het conflict tussen de regering van de Volksrepubliek China en het Tibetaanse volk,

WIJ, ALDUS,

Herhalen onze vaste overtuiging, dat dit conflict kan worden opgelost door middel van oprechte en constructieve dialoog en onderhandeling op het hoogste niveau tussen de regering van de Volksrepubliek China en Zijne Heiligheid de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers en de democratisch gekozen politieke leiders van de Central Tibetan Administration,

Brengen tot uitdrukking onze evenzeer vaste overtuiging, dat eenzijdig optreden in Tibet door de overheid van de Volksrepubliek China, zoals het opleggen van nieuw beleid, dat niet de aspiraties van het Tibetaanse volk weerspiegelt, niet kan leiden tot een oplossing,

Verwelkomen het vrije en eerlijke karakter van de verkiezingen van vorig jaar voor Kalon Tripa en voor de leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap, die de verkiezingswaarnemingsmissie van INPAT geobserveerd heeft en waarover zij gerapporteerd heeft,

Erkennen de groeiende beweging for democratische verandering onder de Chinese bevolking, maar ook het toenemende begrip en draagvlak bij Chinezen voor de Middenweg benadering van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die alle mogelijke gevolgen hebben voor de realisatie van de ambities van het Tibetaanse volk,

Ingedachtig het feit dat het verlangen naar democratische vrijheid niet te stuiten is, zoals recentelijk gebleken is in vele delen van de Arabische wereld, in Birma en elders,

Begrijpen het cruciale belang van de vrijheid van informatie en van de toegang tot het internet en andere elektronische communicatiemiddelen voor het succes van democratische bewegingen,

Zijn verontrust over voortdurende, ernstige schendingen van de mensenrechten in Tibet en de repressieve maatregelen van de Chinese autoriteiten in reactie op deze en andere vreedzame protesten door Tibetanen,

Blijven ernstig bezorgd over de aanvallen door de autoriteiten van de Volksrepubliek China inzake het Tibetaanse Boeddhisme, alsook hun beleid en praktijk, die het behoud en de ontwikkeling van andere facetten van de eigen identiteit van het Tibetaanse volk vernietigen, verdringen, of ontmoedigen, met inbegrip van hun cultuur, taal, gewoontes, manier van leven en tradities, en welke elementen vormen van culturele genocide,

Zijn bedroefd en aangedaan door het grote aantal Tibetanen, dat zichzelf in brand heeft gestoken uit protest tegen het beleid van de Chinese regering en voor een herstel van de vrijheid voor Tibetanen en de terugkeer van Zijne Heiligheid de Dalai Lama,

Zijn ernstig bezorgd over recente oproepen door personen van aanzien en invloed binnen de Chinese Communistische Partij voor de verwijdering van de bestaande bepalingen betreffende autonomie voor Tibetanen en andere ‘nationale minderheden’ uit de grondwet en de wetten van de Volksrepubliek China, hetgeen zeer negatieve binnenlandse en internationale gevolgen zou hebben,

Erkennen de ondoeltreffendheid van de bilaterale mensenrechtendialogen, die regeringen met de Volksrepubliek China hebben gevoerd, in het tot stand brengen van noodzakelijke verandering,

Verwelkomen de overwegingen aangaande de mensenrechtensituatie in Tibet door de VN mensenrechtenorganisaties en mechanismen, onder meer door de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en de Verdragcommittees, alsmede door de Speciale Procedures van de VN-Mensenrechtenraad, maar betreuren dat geen concrete actie is ondernomen door de Raad zelf,

Betreuren ten zeerste het schijnbare gebrek aan politieke wil van de regering van de Volksrepubliek China om positief te reageren op volhardende pogingen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de gekozen Tibetaanse leiders voor de hervatting van de dialoog,

Verwerpen het argument van de regering van de Volksrepubliek China, dat betrekkingen van regeringen met Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de leden van de gekozen Tibetaanse leiderschap en steunbetuigingen door regeringen voor de vreedzame oplossing van de kwestie Tibet door middel van dialoog en onderhandelingen, inbreuken vormen van het ‘één-China beleid’,

Blijven ervan overtuigd, dat een duurzame oplossing voor de kwestie Tibet bereikt kan worden door echte autonomie voor het Tibetaanse volk binnen de Volksrepubliek China, zoals blijkt uit de positieve ervaring van de vele autonome regio’s over de hele wereld, en wijzen in het bijzonder op het voorbeeld van de creatie van het Territorium van Nunavut, als een zelfstandige gemeenschap binnen de soevereine natie van Canada.

BESLUITEN WIJ ALS VOLGT:

Betuigen onze solidariteit met het Tibetaanse volk in hun geweldloze strijd voor hun rechten en vrijheden, waaronder het recht op het bepalen van hun eigen toekomst,

Betuigen steun aan het Chinese volk voor de inspanningen om democratische verandering in hun eigen land tot stand te brengen en dringen erop aan dat dit wordt uitgevoerd op een manier, die de uitoefening door de Tibetanen van hun rechten en vrijheden waarborgt, als ook die de rechten van andere andere minderheden in de Volksrepubliek China beschermt,

Brengen onze verontrusting tot uiting over de binnenlandse en internationale pogingen van de regering van de Volksrepubliek China om de vrijheid van informatie in te perken en de elektronische en internet communicatie voor politieke doeleinden te controleren,

Herbevestigen onze sterke betrokkenheid bij het volk van Tibet en het geweldloze pad dat zij gekozen hebben onder de bezielende leiding van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en prijzen de Kalon Tripa voor zijn voortdurende inspanningen om de Middenweg benadering voort te zetten en een hervatting van de dialoog met de Volksrepubliek China te bevorderen,

Staan achter de beginselen van het Memorandum voor Werkelijke Autonomie voor het Tibetaanse Volk, die de basis vormt voor een realistische en duurzame politieke oplossing voor de kwestie Tibet,

Brengen de belangrijkste uitnodiging van Deng Xiaoping aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama in herinnering om alle vraagstukken te bespreken en op te lossen, met uitzondering van de onafhankelijkheid van Tibet, en merken op dat dit standpunt ook meer recent is herhaald door de regering van de Volksrepubliek China,

Wijzen de valse beschuldiging dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Central Tibetan Administration afscheiding van de Volksrepubliek China nastreven, van de hand, aangezien de Tibetaanse voorstellen uitdrukkelijk een oplossing formuleren binnen het constitutionele kader van de Volksrepubliek China en roepen daarom de regering van de Volksrepubliek China op de verspreiding van dergelijke verkeerde informatie te staken,

Doen een beroep op de regering van de Volksrepubliek China om de repressie in Tibet te beëindigen, toegang te verschaffen tot alle Tibetaanse gebieden in de Volksrepubliek China, de missie in te plannen van de VN Hoge Commissaris voor de mensenrechten naar China en in het bijzonder naar Tibet, en de dialoog te hervatten met de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama met eenzelfde positieve houding,

Moedigen de leiders van alle regeringen en relevante internationale organisaties aan tot  ondersteuning en bevordering van deze dialoog, en de regering van de Volksrepubliek China te wijzen op de mogelijkheid van ernstige gevolgen, mocht zij de grondwettelijke en wettelijke bepalingen over autonomie schrappen,

Waarschuwen de internationale gemeenschap op de ernst en de gevolgen van de voortdurende vernietiging en onderdrukking van de Tibetaanse cultuur, taal en godsdienst door het beleid van de regering van de Volksrepubliek China,

Bieden aan om met de leden van het Nationale Volkscongres samen te werken om gezamenlijk de oorzaken van de protesten en onrust in Tibet vast te stellen, met inbegrip van de zelf-verbrandingen,

Dringen er bij de regering van de Volksrepubliek China en de internationale gemeenschap op aan om de uitdagingen aan te pakken voor wat betreft het milieu op het Tibetaanse plateau, waar het milieubeheer het leven in grote regio’s van Azië, waaronder China en landen in Zuid-en Zuidoost-Azië, diepgaand beïnvloedt,

Verplichten ons zelf om deze kwesties op de agenda van onze eigen parlementen en internationale parlementaire organisaties in te brengen en / of te houden en onze eigen regeringen te overtuigen om deze aan de orde te stellen tijdens gesprekken op hoog niveau met de regering van de Volksrepubliek China, Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de democratisch gekozen Tibetaanse leiderschap,

Dringen er bij regeringen op aan om multilaterale mechanismen te creëren om de situatie in Tibet aan te pakken, en een vreedzame oplossing van het conflict te bevorderen en in het bijzonder om een beroep doen op de Europese Unie om de resolutie van het Europees Parlement voor de benoeming van een Speciale Coördinator voor Tibetaanse Zaken uit te voeren, en op de betrokken nationale regeringen om dit initiatief te ondersteunen,

Stellen onze eigen expertise beschikbaar aan zowel aan de regering van de Volksrepubliek China, als ook aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de leiding van de Central Tibetan Administration om te helpen bij de uitvoering van de doelstellingen zoals vervat in deze verklaring,

Nemen een actieprogramma aan om een grotere doeltreffendheid bij de aanpak van de problemen te waarborgen  en de doelstellingen, zoals vervat in deze verklaring,  te bevorderen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer