19 May 2021

Hoge Vertegenwoordiger van de EU veroordeelt gebruik van martelingen in Tibet

Joseph Borrel, de hoge vertegenwoordiger van de EU, gaf deze week antwoord op een vraag van 12 Europese afgevaardigden over de martelingen door China in Tibet en met name over de herhaaldelijk oproepen van de EU aan China om te voldoen aan de verplichtingen, op zowel nationaal als international niveau, om de mensenrechten in Tibet te respecteren en beschermen.

International campaign for Tibet (ICT) is verheugd over het antwoord van Joseph Borrel over de martelingen door China in Tibet. Daarnaast vindt ICT dat de EU ook in het openbaar, het systematische gebruik van foltering, mishandeling en willekeurige detentie van Tibetanen krachtig blijven veroordelen.

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter Borrell namens de Europese Commissie

De EU verzet zich, met volledige inachtneming van het internationale recht inzake de mensenrechten, tegen en veroordeelt het gebruik van foltering en andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen door overheids- en niet-overheidsactoren, ongeacht waar deze plaatsvinden en ongeacht de vorm ervan, en maakt daarbij gebruik van alle instrumenten waarover zij beschikt.

De EU heeft China herhaaldelijk opgeroepen te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het nationale en het internationale recht om de mensenrechten te eerbiedigen en te beschermen, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren, in het bijzonder in Xinjiang en in Tibet. De Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter (HV/VV) heeft deze oproep herhaald in zijn toespraak tijdens de 46e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties(1). De EU-leiders hebben elke gelegenheid aangegrepen om de situatie van etnische Tibetanen bij de Chinese leiders aan de orde te stellen, onder meer tijdens de top EU-China op 22 juni 2020(2) en tijdens de bijeenkomst van de leiders EU-China op 14 september 2020(3).

Na de vrijlating van mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk heeft de woordvoerder van de HV/VV op 29 januari 2021 een verklaring afgelegd waarin wordt verwezen naar “talrijke met elkaar verband houdende gevallen van detentie, verdwijningen en sterfgevallen in detentie” betreffende burgers van Tibetaanse afkomst in China. In de verklaring wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van allen die momenteel gevangen zitten in verband met de uitoefening van hun rechten en fundamentele vrijheden, alsook tot een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling, en een fatsoenlijke behandeling, vrij van foltering en mishandeling voor degenen die in hechtenis zitten(4).

Diplomatieke toenadering blijft van het grootste belang bij de behandeling van specifieke gevallen van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning of foltering en mishandeling. Individuele gevallen zullen verder aan de orde worden gesteld in bilaterale vergaderingen met Chinese ambtgenoten, alsook in het openbaar en in multilaterale fora.

Tags: EU, marteling
Share this
23 January 2024

BIJ BELANGRIJKE VN-REVIEW VERDUBBELT AANTAL STATEN DIE BEZORGDHEID UITEN OVER TIBET

Lees meer
15 January 2024

10 DINGEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN IN 2024

Lees meer