4 December 2012

Franse Senaat neemt resolutie aan over Tibet

30 november 2012

PARIS: De eerste kamer van het Franse Parlement, de Senaat, heeft op dinsdag 27 november, een resolutie aangenomen ten gunste van Tibet.

De resolutie was voorgesteld door de Groep voor de Kwestie Tibet, een parlementaire support groep voor Tibet van alle partijen in de Franse Senaat.

De Senaat nam de resolutie aan nadat deze op donderdag 22 november was goedgekeurd door de Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Senaat.

De resolutie is voorgelegd met het oog op de verslechterende mensenrechtensituatie in Tibet en doet een beroep op de Europese Unie om prioriteit te geven aan Tibet kwestie binnen het mandaat van haar onlangs benoemde speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten.

De originele Franse tekst vind is hier online te vinden. Een Engelse vertaling is hier beschikbaar.

De Senaat,

Gelet op artikel 88 lid 4 van de Grondwet,

In acht nemend van resolutie 2012/2685 van het Europees Parlement van 14 juni 2012 betreffende de situatie van de mensenrechten in Tibet,

In overweging nemend, dat respectering van de mensenrechten, zoals de vrijheden van godsdienst en vereniging, één van de grondbeginselen van de Europese Unie is, welke het buitenlands beleid met name wil bevorderen;

Overwegende, dat de EU-China mensenrechtendialoog niet heeft geleid tot enige waarneembare verbetering in de mensenrechtensituatie van de Tibetanen;

Overwegende, dat de autoriteiten van de Republiek China (VRC) een onevenredig gebruik gemaakt heeft van geweld tegen de protesten van 2008 in Tibet en dat zij sindsdien strikte veiligheidsmaatregelen hebben opgelegd, die de vrijheid van meningsuiting, vereniging en godsdienst van de Tibetanen beperken;

Overwegende, dat de gesprekken tussen de gezanten van de Dalai Lama en de regering van de Volksrepubliek China, gericht op het vinden van een vreedzame en wederzijds aanvaardbare oplossing voor de kwestie van de rechten van de Tibetanen, niet heeft geleid tot enig concreet resultaat en in feite op dit moment doodgelopen zijn;

Overwegende, dat de beginselen, zoals vastgelegd in het Memorandum betreffende een waarachtige autonomie voor het Tibetaanse volk, welke door de gezanten van de Dalai Lama aan hun Chinese tegenhangers in oktober 2008 is voorgelegd, in aanmerking moet worden genomen om tot een realistische en duurzame politieke oplossing van de Tibetaanse kwestie te komen, rekening houdend met de noodzaak, voor de Volksrepubliek China, om de soevereiniteit en territoriale integriteit te bewaren, en, voor Tibetanen, om een werkelijke autonomie binnen de Volksrepubliek China te genieten;

Overwegende dat het proces van democratisering van de Tibetaanse instellingen in ballingschap onlangs een beslissende stap heeft genomen met de overdracht van de politieke macht van de Dalai Lama aan de minister-president van de Centrale Tibetaanse Administratie in ballingschap;

Verzoekt de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, bij het ontbreken van een speciale vertegenwoordiger voor Tibet, om de kwestie Tibet aan de speciale vertegenwoordiger van de Unie voor de Mensenrechten als prioriteit toe te vertrouwen, met een mandaat om:

politieke coördinatie binnen de EU te bevorderen voor coherente acties gericht op het bereiken van vooruitgang in de mensenrechten en vrijheden van Tibetanen, met name hun recht op het behoud van hun eigen identiteit, wat betreft religieuze, culturele en taalkundige aspecten;

politieke coördinatie binnen de EU te bevorderen voor coherente acties ter ondersteuning van de dialoog tussen de regering van de Volksrepubliek China en de gezanten van de Dalai Lama, met het perspectief op het bereiken van een vreedzame en wederzijds gunstige oplossing voor de kwestie van de rechten van Tibetanen;

politieke coördinatie binnen de EU te bevorderen voor coherente acties ter ondersteuning van Tibetaanse gemeenschap in ballingschap in haar streven, onder de leiding van de Centrale Tibetaanse Administratie, voor de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg, het waarborgen van duurzame middel van bestaan ??aan haar leden, alsmede voor het behoud van de Tibetaanse cultuur in ballingschap, in al haar aspecten.

Aldus de resolutie van de Senaat, 27 November, 2012.

De Voorzitter,

Getekend: Jean-Pierre Bel

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer