13 January 2016

China's eerste anti-terrorisme wet en de drastische gevolgen voor Tibet


The Chinese authorities have staged numerous ‘counter-terrorism’ training sessions for armed forces in Tibet. In this image from official media, a protest scenario in Kardze (Chinese: Ganzi), in May (2014) was staged, in which the troops posed as demonstrators. This is despite the absence of violent actions against the Chinese authorities by Tibetans, who have gone to great lengths to demonstrate their commitment to non-violence.


De Chinese autoriteiten hebben voor de strijdkrachten in Tibet een groot aantal ‘terrorismebestrijding’ trainingssessies opgezet. Op deze foto van de officiële media is een protest in Kardze (Chinees: Ganzi) in mei (2014) in scene gezet, waarin de troepen zich voordeden als demonstranten. Dit ondanks het ontbreken van gewelddadige acties tegen de Chinese autoriteiten door Tibetanen, die ondanks alle moeilijkheden, toegewijd blijven aan hun geweldloze pad.


China heeft haar eerste anti-terreur wet aangenomen en de internationale kritiek daarop naast zich neergelegd. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen, dat de draconische maatregelen in naam van nationale veiligheid gebruikt gaan worden om hard op te treden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld en om de vrijheid van godsdienst verder te ondermijnen.


De nieuwe wet, die een blauwdruk is voor China’s strategie voor terrorismebestrijding de komende jaren, werd op 27 december (2015) aangenomen


[1]


en ligt in het verlengde van het al bestaande onderdrukkende en contraproductieve beleid in Tibet en Xinjiang, waar buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting, en hard optreden tegen zelfs milde uitingen van religieuze identiteit en cultuur orde van de dag zijn. Een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne in Tibet met een sterke politieke dimensie heeft een uitbreiding van militarisering over het plateau met zich meegebracht, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet.


[2]


Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “De ingrijpende maatregelen, die door de nieuwe wet worden mogelijk gemaakt, hebben niet alleen betrekking op de bestrijding van terrorisme, maar ook op tot zwijgen brengen van kritiek op de CCP en met name het etnische beleid. Niemand kan iets inbrengen tegen de noodzaak voor China om haar burgers te beschermen, maar deze wet is een legitimatie van vervolging van vreedzaam protest, en is, zoals blijkt uit het beleid in Tibet en Xinjiang, uiterst contra-productief. De intensivering van de militarisering gaat gepaard met inspanningen om de iedere uiting van Tibetaanse nationale identiteit te verpletteren, en hebben een toename in spanningen tot gevolg gehad, geen afname. Vrede en stabiliteit kunnen niet worden bereikt door middel van hyper-beveiliging en onderdrukking van de mensenrechten – noch door een politieke campagne tegen een wereldwijd gerespecteerde winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, de Dalai Lama, wiens invloed van cruciaal belang is geweest en er voor gezorgd heeft, dat de Tibetanen zich niet hebben gewend tot het gebruik van geweld als antwoord op de onderdrukking.”


 • In het op een hoop gooien van ‘terrorisme’ en een ongedefinieerd aan religie gekoppeld ‘extremisme’, biedt de Anti-Terrorisme wet van de Volksrepubliek China ruimte voor het strafbaar stellen van bijna elke vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet- gewelddadige meningsuiting, of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat, waarin de verbannen Dalai Lama enkel op grond zijn religieus onderricht wordt beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme door middel van zelfverbrandingen en zelfs terreur.

 • Terminologie in de contra-terrorisme wet is tegelijk zowel breed als vaag, en introduceert verdere buitengerechtelijke maatregelen, uitbreiding in straffeloosheid van de Chinese partij en versterking van de bevoegdheden van lokale politie en ambtenaren om restrictieve maatregelen op te leggen en geweld te gebruiken tegen individuen.

 • Hoewel verwijzingen naar het verband tussen terrorisme en ‘separatisme’, zoals in het wetsontwerp, zijn weggehaald, blijft dit een sterk element in het officiële discours over terrorismebestrijding in Tibet. De ‘hyper-beveiliging’


  [3]


  in Tibet en een anti-terreur campagne sinds mei 2013 hebben een duidelijke politieke dimensie, en omvatten training van politie in boeddhistische kloosters, karakterisering van de religieuze leer van de Dalai Lama als aansporing tot ‘extremistische actie’ en hebben tot gevolg dat Tibetaanse zelfverbrandingen kunnen worden gekarakteriseerd als ‘terrorisme’. Dit ondanks het feit dat zelfverbrandingen anderen geen schade berokkenen, terreurdreigingen in Tibet ontbreken en de Dalai Lama zelf consequent geweldloosheid nadrukt.

 • De nieuwe wet verruimt de reikwijdte van de staat in de samenleving, bijvoorbeeld zoals het versterken van “terrorismebestrijding onderwijs” in scholen. In Tibet ligt de focus op politieke indoctrinatie in het onderwijs, waardoor de negatieve invloed van de anti-Dalai Lama en “anti-separatisme” propaganda nog verder verankerd wordt.

 • Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen in taal ten opzichte van eerdere versies, hetgeen een aanwijzing is voor pogingen om mogelijkheden voor kritiek op gevoelige punten zoals ‘etniciteit’ te beperken.


  [4]


  De algemene verwijzingen naar mensenrechten en de bescherming van etnische cultuur in de wet, zijn volledig zinloos, gezien de ruime in de wet aan de autoriteiten toegekende bevoegdheden, de ondoorzichtige terminologie, en de afwezigheid van onafhankelijk rechterlijke toezicht. Dit is in het kader van ‘de nadruk op overheidsstabiliteit’, politieke taal voor de eliminatie van afwijkende meningen en handhaving van de naleving van het Chinese Communistische Partij beleid.

 • Europese.parlementsleden waarschuwden in december (2015) dat de gevolgen voor mensenrechten van de in de wet omschreven ruime discretionaire anti-terrorisme bevoegdheden “kunnen leiden tot verdere schendingen van de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en godsdienst, met name in Tibet en Xinjiang als regio’s met de minderheidsgroepen”.


  [5]

 • De Chinese autoriteiten toonden hun voornemen om als onderdeel van hun ‘anti-terreur-strategie’ kritiek uit te bannen door de Franse journalist Ursula Gauthier op 31 december (2015) uit te wijzen – vier dagen na het aannemen van de nieuwe wet – vanwege een artikel over hardhandig optreden van de overheid op Oeigoeren in Xinjiang en de link met de anti-terreur wet.


De contra-terreur geeft een escalatie van het beleid in Tibet te zien, en leidt tot de verontrusting van internationale regeringen


self-immolation


Als onderdeel van een militaire anti-terreur oefening in Kardze op 26 mei (2014), werd een zelfverbranding geënsceneerd met naar aangenomen een dummy-model. Afbeelding van de Chinese staatsmedia.


counter-terrorist military drill


Politie technieken voor het omgaan met demonstranten werden tijdens de militaire Kardze terrorismebestrijdingsdril gedemonstreerd. Afbeelding van Chinese staatsmedia.


staged protests


Deze foto, ook van de officiële media, laat zien hoe de politie reageert op geënsceneerde protesten.


De invoering van de nieuwe wet in Tibet is een escalatie in de sinds mei 2013 ingevoerde ‘anti-terreur’ maatregelen, die hebben geleid tot een intensivering van de militarisering van het plateau. Dit is gekoppeld aan een sterkere nadruk van de centrale autoriteiten op de politieke controle over Tibet, die op haar beurt is gekoppeld aan de ‘stabiliteit’ van de gehele Volksrepubliek China. Een belangrijke door Xi Jinping in Peking geleide beleidsvergadering in augustus 2015, het zesde Tibet Work Forum, benadrukte het belang van ‘stabiliteit’, legde de schuld voor ‘anti-separatistische activiteiten’ specifiek bij de Dalai Lama, en onderstreepte op het hoogste niveau het belang van de kwestie Tibet voor de leiding in Peking.


[6]


Onder de nieuwe noemer van anti-terreur hebben de autoriteiten met grootschalige militaire oefeningen in Tibet hun snelle reactie capaciteiten gedemonstreerd, de grensbeveiliging geïntensiveerd en de troepen geoefend in het reageren op zelfverbrandingen en kloosters. Voor de eerste keer werd het religieuze onderricht van de Dalai Lama in ballingschap in India in juli 2014 door de Chinese staat omschreven als een aansporing tot ‘haat’ en ‘extremistische activiteiten’. Een belangrijke partij ambtenaar, Zhu Weiqun, werd in december [2015] zelfs door de Chinese krant de Global Times aangehaald met te zeggen dat: “De Dalai Lama, diep van binnen sympathiseert met ISIS of deze goedkeurt”.


[7]


Eerder in 2015 kondigden de Chinese autoriteiten nog ‘beloningen’ van duizenden dollars aan voor informatie over ‘terrorisme’, die in de berichtgeving door de staatsmedia consequent wordt gekoppeld aan ‘separatisme’.


Gelijktijdig met de nieuwe anti-terrorisme wet, en in een verontrustend voorbeeld van een aanscherping van het politiek klimaat, werd op 31 december (2015) de Franse journalist Ursula Gauthier gedwongen te vertrekken uit China. Ursula Gauthier heeft uitgebreid verslag gedaan over de situatie in Tibet en Xinjiang en was al meer dan een decennium als journalist werkzaam in China. Aanleiding voor de uitwijzing was een artikel over de Chinese onderdrukking in Xinjiang. De China-correspondent voor het Franse L’Obs nieuwsmagazine had de motieven van Beijing voor de uitingen van medeleven voor de slachtoffers van de aanslagen op 13 november Parijs ter discussie gesteld, met het argument dat zij onderdeel vormen van een bredere strategie om de strenge aanpak van Oeigoeren door de overheid te rechtvaardigen.


Als gevolg hiervan weigerde Peking haar visum te vernieuwen en bracht in een officiële verklaring haar uitzetting in verband met hun ‘anti-terreur’ campagne.


[8]


Gauthier zei bij haar vertrek: “Frankrijk en Europa moeten verontrust zijn over wat hier gaande is, niet vanwege een journalist, niet alleen vanwege de vrijheid van de pers, maar ook omdat het gaat over China en wat China haar minderheden aandoet, en zelfs haar meerderheid, het probleem is hetzelfde”.


“[9]


De bezorgdheid over de gevolgen van de anti-terreur wetgeving werd tijdens de 34

ste

EU-China mensenrechtendialoog van 30 december tot 1 november (2015) in Peking ter sprake gebracht, en door de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, tijdens zijn tweede officiële bezoek aan China in november (2015).


[10]

De Duitse regering sprak haar bezorgdheid uit tijdens de 30
ste

zitting VN-Mensenrechtenraad in september 2015, op grond van de mogelijke restricties voor het maatschappelijk middenveld en de vrijheid van meningsuiting.


[11]


In een groot debat in het Europees Parlement in december [2015]


[12]


uitten parlementariërs hun bezorgdheid over de nieuwe anti-terreur wet (op dat moment in de ontwerpfase), en stelden: “In de afgelopen jaren is het anti-terrorisme beleid van China snel geëvolueerd van een reactieve ‘verdediging tegen terreur’ benadering tot een pro-actieve ‘oorlog tegen het terrorisme’ in combinatie met permanent ‘crisismanagement’, welke actie op een ongekende schaal met zich meebrengt in de getroffen regio’s en in de samenleving.”‘Verwrongen religieuze leerstellingen’ en de ideologische basis van terrorisme: opmerkingen van ICT over de nieuwe wetgeving


Anti-terrorist training exercise


Antiterroristische oefeningen zijn niet onbekend in de Tibetaanse gebieden en kwamen ook enkele jaren geleden voor zonder de huidige politieke nadruk. Deze afbeelding toont een anti-terroristische training ook in Kardze (Ganzi), Sichuan (het Tibetaanse gebied Kham) in 2007.


In a similar symbolic expression of non-violent intent, Tibetans have handed in knives to be destroyed along with wild animal pelts, in an area of eastern Tibet. This is also symbolic of a vow to quit internal strife and to stay united. The destruction and burning of wild animal furs as an expression of Tibetan loyalties was originally inspired by a statement made by the Dalai Lama during a major religious festival in India in 2006 in which he said he felt “ashamed” when he saw Tibetans wearing the pelts of endangered animals such as tigers or leopards.


In een vergelijkbare symbolische uiting van hun niet-gewelddadige bedoeling hebben Tibetanen in een gebied in het oosten van Tibet messen ingeleverd om te worden vernietigd, samen met huiden van wilde dieren. Dit is ook het symbool van een gelofte om de interne strijd te stoppen en verenigd te blijven. De vernietiging en de verbranding van bont van wilde dieren als een uiting van de Tibetaanse loyaliteit werd oorspronkelijk geïnspireerd door een oproep van de Dalai Lama tijdens een groot religieus festival in India in 2006, waarin hij zei, dat hij zich ‘beschaamd’ voelde, toen hij zag dat Tibetanen de huiden van bedreigde dieren, zoals tijgers en luipaarden, droegen.


Tibetans have been at pains to demonstrate clearly their adherence to the Dalai Lama’s emphasis on non-violence. This image, from Dzamthang (Chinese: Rangtang), Ngaba in eastern Tibet, shows knives that have been handed in to a central public area to be destroyed as a symbolic demonstration of this intent.


Tibetanen hebben zich grote moeite getroost om duidelijk hun toewijding aan de door de Dalai Lama benadrukte geweldloosheid te tonen. Het beeld van Dzamthang (Chinees: Rangtang) in Ngaba in het oosten van Tibet, toont messen, die zijn ingeleverd bij een centrale openbare plaats om te worden vernietigd als een symbolische demonstratie van geweldloosheid.


 • De wet ziet “verwrongen religieuze leerstellingen” impliciet als “ideologische grondslag” van terrorisme (hoewel ‘verwrongen’ niet wordt gedefinieerd), of als overige middelen tot het aanzetten van haat of discriminatie.


  [13]


  Het plaatst op deze wijze religieuze activiteiten in directe correlatie met terrorisme en ‘extremisme’. Religieus beleid in de Volksrepubliek China wordt gemodelleerd naar de ideologie van de heersende Communistische Partij en de voor haar politieke noodzaak van het behoud van de macht. Belangrijker nog is dat door het gebruik van een brede definitie van terrorisme, de wet zich onthoudt van het definiëren van “extremisme”, een term die dient als een grondslag voor vervolging.

 • Het ondoorzichtige begrip ‘extremisme’ in de nieuwe wet staat open voor interpretatie overeenkomstig het politieke klimaat, en de campagnes van autoriteiten om veroordelingen tegen specifieke personen te verzekeren. Bijvoorbeeld, in de context van het openlijk beschuldigingen van de Dalai Lama in ballingschap voor de golf van zelfverbrandingen over Tibet, kan ook het in bezit hebben van een kleine foto van de Dalai Lama in beginsel door Chinese autoriteiten beschouwd worden als ‘extremistisch’. Consistent met de strijdvaardige officiële taal, die wordt gebruikt om de nieuwe anti-terreur-campagne te benadrukken, werd een grote religieuze onderricht van de Dalai Lama in ballingschap, de Kalachakra in Ladakh in 2014, in de Chinese staatsmedia in veel hardere taal dan voorheen omschreven en werd gesteld dat het onderwijs aanzette tot terreur.


  [14]


  De autoriteiten leggen verband tussen hun pogingen om te voorkomen dat Tibetanen de Dalai Lama’s onderwijs in ballingschap bijwonen en de ‘terrorismebestrijding’ in de ‘frontlinie’ grensgebieden van Tibet, waaronder in de aan India grenzende Tibetaanse Autonome Regio Ngari (Chinees: Ali).


  [15]

 • Het anti-terreur wetsontwerp verwees naar ‘separatisme’ en ‘splitisme’ – het concept van het ‘splitsen’ van Tibet en China, dat wordt gebruikt om bepaalde uitingen van de Tibetaanse identiteit strafbaar te stellen al naar gelang het politieke klimaat. Hoewel deze zijn geschrapt in de aangenomen wetgeving, is het duidelijk dat deze begrippen zijn gebruikt als basis voor de wetgeving.

 • Het onlangs opgerichte “nationale leidinggevende instituut voor terrorismebestrijding” is de enige instantie, die bepaalt welke organisaties worden verdacht van, of gedefinieerd worden als terrorist. Er is geen beroep op een rechter mogelijk, haar beslissingen zijn definitief en er is geen gerechtelijk toezicht. Deze instelling is ook niet een rechterlijke macht, aangezien zij in het leven is geroepen door de Chinese partij en haar organisatorische principe van boven af wordt opgelegd. (Artikel 7:. De staat stelt een leidinggevend instituut voor terrorismebestrijding inspanningen vast en verenigt daarmee de leiding en controle van terrorismebestrijding inspanningen voor de hele natie).


  [16]

 • De definitie van ‘terrorisme’ in de wet is vaag. Hoewel er geen bindende internationale juridische definitie van terrorisme is, lijkt de Chinese definitie zeer breed te zijn wat betreft het toepassingsgebied en het gaat veel verder dan suggesties in de internationale rechtsorde debat. Zoals breed uitgemeten in de internationale media, zijn er bepalingen in de wet die telecommunicatie en internet providers dwingen om autoriteiten de mogelijkheid te geven van en te voorzien in technische interfaces, decryptie en andere technische ondersteuning in het geval van een terroristisch of ‘extremistisch’ onderzoek, of zelfs voor ‘preventie’. Het is niet in de wet gespecificeerd wat onder wettige maatregelen van ‘preventie’ verstaan wordt. De wet bevat ook bepalingen voor het verbieden ??en het stoppen zetten van internet en telecommunicatie diensten met betrekking tot ‘terroristische content’. Zoals reeds het geval is in Tibet, roept de wet op tot het installeren van de openbare videobewaking op “belangrijke posities op de belangrijkste wegen, bij vervoer knooppunten en openbare ruimtes”, “als dat nodig is”. Er is al een uitgebreid en geheim ‘grid’ systeem van toezicht in Tibet, bekend als ‘Skynet’, zoals een uitgebreide systeem van camera’s, politie posten, high-tech apparatuur om particulieren te monitoren en beveiligingspatrouilles. Volgens artikel 19 van de wet zullen “departementen voor netwerk-communicatie, telecommunicatie, openbare veiligheid, staatsveiligheid en andere dergelijke afdelingen, die informatie met terroristische of extremistische inhoud ontdekken, onverwijld de relevante eenheden gelasten om hun verzending te staken, de betrokken informatie te verwijderen of de relevante websites af te sluiten, en betrokken services te beëindigen.”

 • De wet voorziet ook in maatregelen om de persvrijheid te beperken, en is ook gericht op individuen en ook duidelijk gericht tegen bloggers of sociale media, waarbij artikel 20 zich richt op sancties voor “[…] media en andere onderdelen [die] valse informatie over terroristische incidenten creëren of verspreiden.”

 • Ondanks de door de Chinese autoriteiten verklaarde afschaffing van het systeem van ‘heropvoeding door arbeid’ (RTL), herintroduceert zij een ander middel van dergelijke detentie, met onbeperkte ‘educatieve stages’ voor degenen, die een ‘gevaar voor de samenleving vormen’.  [17]


  Met andere woorden, degenen, die standpunten uiten die afwijken van de Partij lijn, maar geen misdaad hebben begaan volgens het strafrecht.

 • Artikel 17 van de wet bepaalt dat: “administratieve beheer afdelingen voor onderwijs en human resources, scholen en relevante beroepsopleidingsinstellingen, kennis over preventie en reactie op terroristische activiteiten binnen hun onderwijs, onderzoek en opleiding integreren”. In Tibet zou dit de versterking van de politieke indoctrinatie op scholen met zich meebrengen.

Voetnoten


[1]


Een vertaling uit het Chinees werd door China Law Translate dezelfde dag


hier beschikbaar

.


[2]

ICT rapport ‘


Nieuwe agressieve “terrorismebestrijdingscampagne” breidt zich uit van Xinjiang naar Tibet


’, 15 oktober 2014, Zie ook ICT-analyse ‘


Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOs


’ op 3 juni 2015


[3]


Voor een nadere analyse van deze term en de militaire opbouw in Tibet, zie Tsering Topgyal, Universiteit van Birmingham, UK, “China en Tibet: De Gevaren van Onveiligheid ‘(Hurst uitgevers), welke op 26 februari 2016 zal worden gepubliceerd.


[4]


ICT en andere NGO’s benadrukken hun zorg dat in het wetsontwerp, “gewelddadige terroristische ideologie” wordt gelijkgesteld met acties die volledig niet-gewelddadig kunnen zijn, zoals “separatisme”, die kunnen bestaan ??uit bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse nationale identiteit of cultuur, en de ondermijning van “etnische eenheid”. Het wetsontwerp gebruikt zelfs ondoorzichtige omschrijvingen als “Gebruik van etniciteit of religie als voorwendsel om de rechtmatige uitoefening van ambtenaren bij hun wettelijke taken te belemmeren” of maakte zelfs het privé-bezit van items “die extremisme publiceren of anderszins pleiten voor extremisme” strafbaar, hetgeen geschrapt is in de aangenomen wet.

ICT-rapport ‘


Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOs


’ op 3 juni 2015


[5]Resolutie van het Europese Parlement van 16 december 2015

op de EU-Chinese betrekkingen (2015/2003 (INI))


[6]

ICT rapport, ‘


Verontrusting over onderdrukkende nieuwe wetgeving in China op gebied van anti-terreur, beveiliging en NGOsScherpe waarschuwingen tegen ‘anti-separatisme’ door partijleiders tijdens politieke viering ??in Tibet


’, 8 september 2015.


[7]


Commentaar gemeld door de Chinese media op 9 december (2015):


http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-12/8131376.html


, die ook op grote schaal zijn verspreid in de wereldwijde pers, bijvoorbeeld deze Washington Post artikel door Emily Rauhala gepost op december 9:https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/09/a-chinese-official-said-the-dalai-lama-supports-the-islamic-state-ridiculous-and-telling/


[8]


Opmerkingen van woordvoerder Lu Kang van Buitenlandse Zaken op het vertrek van de Franse correspondent Ursula Gauthier, 1 januari 2016,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1329178.shtml


.


[9]

AFP, 2 januari 2016,[10]


The Amerikaanse regering geuit sterke bezorgdheid wanneer de wet was in de ontwerpfase als het bevat artikelen die telecom- en internetbedrijven nodig te overhandigen encryptiesleutels en backdoors installeren om hun software te contra-terreur onderzoeken te helpen. Hoewel sommige van de meer omstreden cyber elementen zijn gedaald, is er nog wijdverbreide bezorgdheid, geuit door de Europese Kamer van Koophandel en andere prominente handel entiteiten. Het vereist nog steeds technologie bedrijven te helpen decoderen van informatie, maar geen beveiliging “backdoors” te installeren, zoals oorspronkelijk gepland. Een bepaling in een eerste ontwerp dat bedrijven zou vereisen servers en gebruikersgegevens in China te houden werd ook verwijderd uit de definitieve wet. Zie Caixin online, 2 april 2016,


http://english.caixin.com/2015-04-02/100797049.html


en Reuters, 28 december 2016 ‘Europese Kamer zegt nog steeds bezorgdheid over China antiterreurwet’,http://www.reuters.com/article/us-china-security-eu-idUSKBN0UC08U20151229


[11]


Verklaring van de Raad van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 30 Sessie, 21 september 2015, onder punt 4 -. Algemeen Debat


[12]


Resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2015 op de EU-Chinese betrekkingen (2015/2003 (INI)), ibid4:.


[13]


Artikel (…) De staat is tegen alle vormen van gebruik van vervormde religieuze leer of andere middelen tot haat of discriminatie aanzetten en pleiten voor geweld en andere extremisme; ideologische basis elimineren van terrorisme is.


[14]


Een Xinhua artikel gepubliceerd op 7 juli 2014, zei dat de leer, die duizenden boeddhisten aan te trekken van over de hele wereld, waaronder China, werden “gebruikt door separatisten voor politieke doeleinden”.(Http://english.cntv.cn/2014/07/07/ARTI1404741564258795.shtml)Li Decheng, hoofd van de religieuze studies aan de China Tibetologie Research Center, werd aangehaald in hetzelfde artikel van Xinhua als te zeggen dat de “[ Kalachakra] ceremonie aangezet haat, terreur en extremistische actie ernstig aantasting van de Kalachakra natuur van plechtigheid en zuiverheid, en die de gezonde ontwikkeling van het Tibetaanse boeddhisme.

“[15]

Op een conferentie in Ngari op 2 september (2014), ambtenaren beweerde de” belang “van terrorismebestrijding werkzaamheden in Tibet, maar in het bijzonder in het grensgebied, ‘frontlinie’, gebieden. Het artikel in de staatsmedia


(http://www.xzali.gov.cn/tv/10314.jhtml)


meldde reacties op de vergadering door Dorjee Tseten, vice-voorzitter van het teer en Hij Wenhao, de adjunct-secretaris van de regionale partij . Politieke

Comité Dit

[16]artikel gaat verder: “De volksregeringen van direct bestuurd plaatsen en boven toonaangevende instellingen richten op terrorismebestrijding inspanningen; overheden provinciaal niveau mensen moet dienovereenkomstig worden vastgesteld toonaangevende instellingen over terrorismebestrijding inspanningen; inspanningen van anti-terrorisme de verantwoordelijke gemeenten ‘zijn onder de leiding en de beheersing van hoger niveau leidende instellingen op terrorismebestrijding inspanningen.

“[17]

Hoewel Peking aangekondigd dat de regering zou” stoppen met het gebruik “van de RTL-systeem voor het einde van 2013, de Chinese autoriteiten hebben tegelijkertijd geïntensiveerd andere maatregelen van de detentie zonder proces, zoals ‘zwarte gevangenissen’ en gehandhaafd ‘drug revalidatiecentra’op.:

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer